Viriedu modes skate

Sestdienas beigâs tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri varçtu pagatavot nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs darbojâs mazâkajâ komponentâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti pilnîgi vienkârði un vâji audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Viòu apbrînoðana bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un populâriem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâtas kâzu ceremonijas izsole, kas sagatavota îpaði paðreizçjai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas mûsdienu kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks pârskaitîti uz mâjas bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçji ir vairâkkârt vadîjuði savus produktus izsolçs, un kâ izsoles priekðmets pastâvçja arî ðâdu rûpnîcu apmeklçjumâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien pievienosies uzòçmumiem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ drîzâk izlemtu citas kolekcijas, nevis stacionâros veikalos.Tâ rezultâtâ starp daþiem slavenâkajiem apìçrbu raþotâjiem pastâv ìimenes apìçrbu kompânija. Plaðajâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd pirms katras lielâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi, kad ðis zîmols izveido kolekcijas saskaòâ ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala izveides tie, kas ir gatavi agri no rîta, gatavojas garâm rindâm. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Ðî darba materiâli daudzus gadus ir aizrautîgi par lielo lietotâju uzòemðanu, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin paða saòemto atalgojumu un ieguvumus, ko peïòa ir augstâkâ klasç.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçja apìçrbu aptieka