Viriedu apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija tumðâkâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai parastie un gaiðie audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem, prieks bija arî satraukti meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frills un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði pçdçjai situâcijai. Kleita tika pârdota personai, kura nolçma palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdots apìçrba gabals no bagâtâkâs kolekcijas. Iepriekðçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks izmantoti bçrna tuvai mâjai. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas interesantas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus pârdoðanai un kâ pârdoðanas objekts bija pat labas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûs pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Jûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no visdaþâdâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir maz rûpnîcu lielâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp, pirmkârt, daudz efektîvâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Laiku pa laikam ðî popularitâte darbojas saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir liela atzinîba, ka pirms veikala sâkuma tie, kuri jau rîta jau ir gatavi uzlabot rîtu. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Jaunâ uzòçmuma ietekme daudzus gadus ir bijusi ïoti svarîga patçrçtâjiem, pat sasniedzot, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi un kuras cenðas padarît augstâkâs kvalitâtes produktus.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Ðèecinâ