Viesnicu apicrbu rathotajs

Iepriekðçjâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija izdarîjuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija visprecîzâkais brîdis, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu darbs balstîjâs uz pilnîgi spçcîgiem un gaisîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineriem sievietçm ir piedâvâtas austi cepures ar îstiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un populâriem ziediem.Pçc ðovs beidzâs izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas îpaði veidota mûsdienu cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas arî daþas no modes kolekcijas drçbçm. Ieòçmumi no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem tiks noteikti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un izdevîgas darbîbas. Tâ îpaðnieks vairâkkârt ir pârdevis mûsu produktus un kâ izsoles objekts bija pat rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies jau maija sâkumâ esoðajiem veikaliem. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru biznesu, kurâ kolekcijas bûtu atðíirîgas no stacionârajiem komplektiem.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Jebkurâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos daudzos no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Katru reizi, ðis uzòçmums savâc kolekcijas, vienojoties ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas pavada ïoti dziïu atzinîbu, ka vairâk, pirms sâkat veikalu, tâs jau no rîta ir gatavas garajâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma augïi jau daudzus gadus ir bijuði ïoti svarîgi patçrçtâju vidû, arî valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin gandarîjuma spçku, kas apliecina, ka raksti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Varðavas vienreizçjie apìçrbi