Vclcdanu komitejas finandu norciini

Grozîjumi lçmumâ par PVN, kas ir spçkâ no 2015. gada 1. janvâra, ïâva fiskâlajiem kases aparâtiem sevi aizstâvçt kâ pamatelementu, kas ir pamats norçíinu veikðanai. Jâatzîst, ka ne visâm personâm, kas izveidojuðas ekonomisko kampaòu, jâbût ðâdam kases aparâtam.

Atbrîvoðana no kases turçðanas mçríaKases aparâti nav noderîgi to cilvçku panâkumiem, kuru gada apgrozîjums nepârsniedz PLN 20 000, savukârt pienâkums veikt kases aparâtu attiecas tikai uz uzòçmumiem, kas saka pârdoðanu par fizisko personu un lauksaimnieku stâvokli. Vienlaikus uzòçmumiem, kas plâno veikt norçíinus, izmantojot kases aparâtus, jâreìistrç katrs darîjums, kas noticis pçc kases aparâta iegâdes. Un uzòçmumiem, kas gada laikâ pârsniedza apgrozîjumu 20 tûkst. Zlotu apmçrâ, ieòçmumi jâreìistrç, izmantojot kases aparâtu pçc 2 mçneðiem, sâkot no dienas, kad tie pârsniedza minçto limitu. Kases aparâtiem nav jâbût uzòçmumiem, kas sniedz izglîtîbas, finanðu, apdroðinâðanas un telekomunikâciju pakalpojumus.Atbrîvojums naudas pirkðanaiKases aparâta iegâde ir vairâku simtu zlotu cena, tomçr uzòçmçjs, kas iegâdâjas kases aparâtu, var ietvert kompensâciju lîdz 90% no pirkuma vçrtîbas, atskaitâmâ summa nedrîkst pârsniegt 700 zlotus. Lai gûtu labumu no ðâda atskaitîjuma, uzòçmçjam, kas iegâdâjies kases aparâtu, tuvâkajâ nodokïu iestâdç ir jâiesniedz rakstisks paziòojums par to, ka tas ir jâmaksâ no kases, pirms konkrçtas kases vietas atraðanâs vietas ar pirkuma apliecinâjumu un sertifikâtu par ierîèu reìistrâcijas prasîbâm kopâ PVN likumu. Tomçr kases aparâta iegâdei pieðíirto atlaidi ir svarîgi zaudçt, ja kasç netiek apkalpoti. Saskaòâ ar likumu speciâlisti sniedz pakalpojumus, kas reìistrç pârdoðanu vismaz reizi 25 mçneðos.Fiskâlâ kases aparâta izveide ir saistîta arî ar pienâkumu glabât izsniegto kvîðu kopijas (2 gadus un dienas, nedçïas un mçneða pârskatus (uz 5 gadiem no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika nodoti. Protams, kasierim ir pienâkums izsniegt sâkotnçjos èekus klientiem.