Tumdi bruni mati

Mana brâïameita mîl jautri pavadît matus, parasti to var kliegt, viòa var arî íemmçt. Viòa patieðâm uzsûcas, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, padarot viòus matus vienmçrîgi, vai arî tos saspieþ. Es tieðâm vçlos, lai skolas darbs un viòu nokïûðana. Viòas jaunais radîjums - Princess Joker - bija oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un kleita. Sâkumâ mana mâte sita daudz siksnu ar lokiem, kas piestiprinâti tiem. Pçc brîþa skaista meitene teica nç, nç, ne vçlreiz. Interjerâ es izskatîðos labâk, un tas sâkâs. Pusstunda vadîba un to apvienoðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta karaliene. Tomçr, ja tie paði viesi ar bojâtajâm meitençm atkal âtri mainîja savas domas. Neòemot vçrâ, ka izpildîjuma sâkumâ pagâja mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja redzçjumu, un viòas runâ tas bija gandrîz kâ "nieeee, man tas nepatîk, jo es neatceros princesi, ne vairâk kâ viòas pakïautîbâ." Viòa jautâja sev jaunu frizûru, uzkrâtus matus piepildîtas kokas celtniecîbâ. Par laimi, protams, kâ jau agrâk es rakstîju, mums tagad ir prakse uzvilkt matus, lai arî tâ ïoti âtri gâja. Viòas vecâks no manas puses un no otras puses bija pilns.

Ko jûs ieteiktu matadatas?