Transportlidzekia izplatitaja pienakumi

Attiecîbas starp abiem veidiem ir kompromisa spçle, kas izraisa abu puðu apmaiòu. Tâpçc ir jârunâ arî viens ar otru, lai nenonâktu daudzu dienu klusumâ, kas nedod iespçju sazinâties ar kaut ko labu, un pat rada savstarpçjas aizdomas. Problçma ir problçma, un mûsu ikdienas dzîve ir tâda pati. Mçs esam pat atðíirîgi attiecîbâ uz trivialitâtçm un kaut ko jâlabo. Terapija pâriem ir vçrtîgs risinâjums, kas palîdzçs noteikt cçloòu cçloni.Katrâ sanâksmç ar terapeitu tiek ârstçtas situâcijas, kas òemtas no drauga biogrâfijas, kas izraisa sliktas atmiòas, noþçloja partneri, dusmas, vilðanâs. Padziïinâta partneru mîlestîbas un savstarpçjas uzvedîbas analîze palîdzçs viòiem izprast viòu reakciju cçloni, kas vienmçr izraisa divu cilvçku emocionâlu atdalîðanu.

Slçdzot lîgumu ar citu sievieti, mums ir jâsaprot, ka viòa arî atceras tieðos stilus un uzvedîbu. Daþreiz gadâs, ka kopâ dzîvojam, mçs redzam divu bûtîbâ oriìinâlu pasaulu sadursmi, kur mçs bijâm uzauguði un ko mçs pacelâm no mâjas nesakrît ar otru pusi. Tâpçc ir lietderîgi vienoties par to, kâ mçs iedomâjamies savu dzîvi, tostarp pienâkumu sadalîjumu. Ir labi arî apliecinât, ko mçs nevaram pieòemt, neskatoties uz patiesiem nodomiem. Speciâlisti noteikti palîdzçs mums saprast, ka noteiktu vârdu izmantoðana vienkârðâs sarunâs nav precîza.

https://psori-m24.eu/lv/

Teikumi, kas rada partneri, kas aizskar viòa ìimeni, salîdzinâjumi un konstatçjumi, kas negatîvi izturas pret viòu, nevis viòa lietoðana. Mîlestîba nenâk no dienas, bet mçs bieþi vien nesaprotam, ka problçma paliek tikai slikta komunikâcija, kas ir pârâk îsa vai neparâda to. Attiecîbas ir smags darbs, it îpaði, ja viens no partneriem neredz problçmu, kas ir iemesls mîïotâ vilðanâs un neapmierinâtîbas dçï. Kopîga terapija ir skaista ideja, ja mçs esam atkarîgi no sevis iespçju atkârtot mîlestîbas uzplaukumu.