Tiedsaistes tirdznieciba slovakija

Neapðaubâmi, tâds pats uzòçmçju skaits, kas izmanto âtrâku pasta izsoli, tiek veikts, izmantojot internetu. Tâpat nav pârsteidzoði, ka mçs nopelnâm 21. gadsimtâ, un tîkla sasniedzamîba ir milzîga. Pateicoties tam, pieaug arî komerciâlo iespçju klâsts. Kâ mûsdienu formâ parâdâs attiecîbas starp valsts kases un uzòçmçjdarbîbas ceïiem? Kâ ar saòemðanas mçríi? Visbeidzot: kâ kases aparâts izskatâs iepriekð minçtajâ kontekstâ? Apsveriet ðos jautâjumus un mçìiniet noteikt svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases aparâtu".

Noteikumu maiòa, kas 2015. gadâ izveidoja vietu tieði, prasîja Polijas uzòçmçju spçju ieviest finanðu savienîbas kâ daïu no individuâlâ darba veikðanas. Uzreiz jânorâda, ka klubâ ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu likumdevçjs ðiem uzòçmçjiem saglabâja pamatu izòemðanai no kases aparâta, kas kïûst par interesantu risinâjumu. Tomçr, neskatoties uz ðo risinâjumu, tai bija jâmaina noteikumi, kas, cita starpâ, tiek pieòemti tâ sauktajâ preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas atbrîvojums.

Tagad pievçrsîsimies Finanðu ministra modernajam regulçjumam tieði 2014. gada 4. novembrî. Gadîjumâ, ja atlaiðana notiek no bieþi sareþìîtâ pienâkuma veikt uzskaiti, izmantojot kases aparâtus, tas neaizstâtu apgrozîjuma robeþu, kas ietvçra nepiecieðamîbu pçc fiskâlâs kases. Lîdz ar to Finanðu ministrija neatcçla pienâkumu izmantot nodokïu kases aparâtus nodokïu maksâtâju iedzîvotâjiem, kâ saka, pârdodot internetu (un bieþi vien populâros tirdzniecîbas tîklus tîklâ. Patieðâm, lai no fotoattçla iepriekð minçtajâ internetâ pârdotu, ir ieteicams piemçrot ideâlus apstâkïus, un to stils pastâv paðâ regulâ, kas ir vçrts apmeklçt.

Tomçr, ja atbrîvojums no kases aparâta, pârdodot internetâ, noteikti nav jâmaksâ? Pârdodot daþâdus kameru, telekomunikâciju, televîzijas un radio veidus. Risinâjums nav pieejams un pârdodot smarþas. Attiecîbâ uz jautâjumiem, kas tieði saistîti ar ðâdiem priekðmetiem, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Tomçr, ja ir nepiecieðams izsniegt kvîti, jums ir jâbût arî kases aparâtam. Tieðsaistes veikals un kases aparâts - tas ir, kad tçma ir sareþìîta un atbilstoði sareþìîta - tâ nav arî ieguldîtâjiem, bet tiem, kas tos pârsteidza.