Tekstu tulkodana

21. gadsimts ir îpaðs pieprasîjums pçc daþâda veida tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret to, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas ir ðîs zinâðanas?

NonacneNonacne efektīvs līdzeklis pret pūtītēm

Vairâki pasâkumi, kas pielâgo konkrçtu produktu Polijas tirgus vajadzîbâm, kas cita starpâ ietver programmatûras tulkoðana, un tas ir prasmîgs rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkojums noteiktâ valodâ, kâ arî to izvçle ðai valodai. Tâ savâc ar tâdâm idejâm kâ datumu formâta pielâgoðana vai burtu ðíiroðanas sistçma alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar teoriju un zinâðanâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM, programmâm, kas atbalsta dizainu un izveidi, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta virzâs uz iespçju piekïût ârzemju programmatûrai, un tâdçjâdi ievçrojami pârvçrðas uzòçmuma vispârçjos panâkumos.Preèu ieveðana pasaules gadatirgos ir ierobeþota gan ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, ko citi cilvçki ir no atraðanâs vietas?Tâpçc internacionalizâcija, vienkârði pielâgojot produktus potenciâlo pircçju prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta attiecas uz katru pçdçjo, lai apmierinâtu konkrçtu tirgu pieprasîjumu, tâ apstâjas pie konkrçtâs vietas bieþi sastopamajâm vajadzîbâm. Lîdz ar to ðî atraðanâs vieta tiek izmantota atseviðíi par visu tirgû pieejamo, un vienreiz par konkrçtu produktu internacionalizâciju. Tomçr abi procesi uzlabo viens otru un ar nopietniem plâniem pasaules tirgos, ir vçrts apsvçrt abus.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas, jâatturas no internacionalizâcijas. Ir vçrts atcerçties, jo labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami samazina laiku, kas nepiecieðams atraðanâs vietas noteikðanas procesâ, kas pagarina laiku, kas var tikt pieðíirts laukuma materiâla îstenoðanai. Turklât labi organizçta internacionalizâcija garantç labvçlîgu preèu ieveðanu, lai mçríçtu pârdoðanu, neradot risku apstrâdât programmatûru pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Droða programmatûras lokalizâcija, visticamâk, atbilst uzòçmuma panâkumiem.