Tabakas griezcjs

Dârzeòi ir viesu lielâkais çdiens. Pasaulç ir arî 250 veidu dârzeòi. Tie ir C vitamîna, provitamîna A, kâ arî ðíiedru un minerâlvielu avots. Viòiem ir milzîga bioloìiskâ un ekoloìiskâ cena. Jebkurâ mâjâ, kur tiek ielâdçti daudzi dârzeòi, kâ arî çdinâðanas veikalos, daþâdi ðíçlçji ir neaizstâjams produkts. Un jo îpaði, ja nelielâ laika posmâ jums ir jâsamazina liels daudzums dârzeòu.

Dârzeòu griezçjam ir vairâkas priekðrocîbas. Svarîgâkie no tiem ir çrtîbas un laika ietaupîjums. Ðî ir nenovçrtçjama piezîme, gatavojoties brîvdienâm vai ìimenes svinîbâm. Un vçl, gatavojot konservus ziemai, kâ mums ir jâsamazina daudz dârzeòu un augïu. Spçle, ieskaitot elektrisko griezçju, nodroðina lietotâja droðîbu. Jo îpaðs apvalks un bagâtîgi izmçri ïauj sagriezt un berzçt daþâdus dârzeòus, nebaidoties no savainoðanâs. Priekðrocîba ir tâ, ka mçs varam izvçlçties biezumu, funkciju un veidu, ko mçs vçlamies iegût no sagrieztiem dârzeòiem. Un viss tâpçc, ka dârzeòu griezçjs sistçmâ izmanto vairâkus griezçjdiskus. Turklât viss svarîgâkais ir ïoti intensîvâ veidâ nojaukt, kas, ðíiet, ir iespçja viegli tîrît savu dzîvokli. Mums nav jâbaidâs no bojâjumiem, jo griezçjs ir izturîgs pret koroziju, jo tas ir izgatavots no materiâla, kas nerûsç. Kad jûs plânojat iegâdâties griezçju, jums ir jâapsver savas vajadzîbas. Ja mçs gatavojam ïoti reti un nelielam skaitam cilvçku, tad mçs pat varam atbrîvoties no sava pirkuma. Un, kad mçs sagatavojam daudz konservantu, tâ bûs noderîga çdiena veidoðanâ. Pçrkot, mçs atgriezîsimies viedokli par cietu korpusu, sava veida labiem un estçtiskiem vairogiem, kas ir tâs varas princips. Bûdams çrts griezçjs, kas gatavo çdienus, salâtus, salâtus, konservi vairs nebûs traucçklis un ir patîkama nodarboðanâs. Daudzi dârzeòi var çst neapstrâdâtus, tâpçc âtri tos tikai iedroðinâs jûs patçrçt tos veselîgâk. Mums ir citi dârzeòi, no kuriem izvçlçties, jo Polijâ maksâjam aptuveni 50 veidu dârzeòus.