Starptautiska sadarbiba p

Sienu atvçrðana un sadarbîba starp starptautiskajiem uzòçmumiem jaunajos gados ir radîjusi daudz jaunu tulkotâju ceïu. Viòi pavada prezidentus, lielo korporâciju pârstâvjus un papildus apstâjas ar daþâdiem tulkojumiem, arî biznesa sanâksmçs un svarîgos lîgumos. Ðâda rîcîba pastâv, kamçr ir grûti un prasa daudz prasmju, ne tikai valodu prasmes.

Viena no lielâkajâm situâcijâm ir secîgas interpretâcijas, kurâs runâtâjs neietekmç ietekmi, tikai viòð atzîmç savu paziòojumu un pçc tam, kad tas ir tulkots mçría valodâ. Mûsdienu telpâ ir jâuzsver, ka secîgâ tulkoðanâ tas nav par katra runâtâja viedokïa precîzu tulkojumu, bet gan par svarîgâko elementu izvçli un vispârçjas nozîmes nodroðinâðanu. Tulkotâji paði atzîst, ka tas ir neiespçjams uzdevums, jo bez vienas valodas zinâðanâm ir jâspçj analîtiski domât. Pamatâ tulkotâjs izlemj, kas ir visnopietnâkais konkrçtajâs piezîmçs.

Daþi populârâki tulkoðanas veidi ir sinhronâ tulkoðana. Visbeidzot, tulkotâjs, izmantojot austiòas, dzird avota stila paziòojumu un papildus izskaidro viòa dzirdçto tekstu. Ðâda veida tulkojumu parasti izmanto televîzijas vai radio rakstos.

Visbieþâk vienmçr ir svarîgi tikties ar sadarbîbas metodi. Tâdâ veidâ tulkojums beidzas ar to, ka runâtâjs runâ 2-3 teikumus, paòem pârtraukumu un ðajâ posmâ tulkotâjs tulkojumu izraksta no avota valodas uz pçdçjo. Lai gan konsekutîvajai tulkoðanai ir nepiecieðamas piezîmes, sakaru tulkojumos âtri teksta dçï tâs nav piemçrotas.

Iepriekð minçtie piemçri ir tikai daþi tulkojumu veidi, turklât ir pieejami arî tulkojumi valstî (îpaði valsts iestâþu un politiíu sanâksmçs vai juridiskie / tiesu tulkojumi.

Ir daþi pârliecinâti: tulka praksç papildus ideâlâm valodas zinâðanâm tiek iekïauti arî refleksi un fokuss, kâ arî ðâda diktâcija un plaða stresa izturîba. Klubâ ar pçdçjo, izvçloties tulku, ir vçrts izmçìinât viòa zinâðanas.