Rzeszow modes dizaineri

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidza sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtâ ðovs dominçja ðaurâkajâ tçmâ, un pilnîba tika sagatavota bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu loma tika izmantota pilnîgi normâli un smalkiem audumiem ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaiðâs, krâsainos maxi svârki pilnîbâ tamborçt. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un tautas ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no svarîgâkajâm kolekcijâm. Ienâkumi, kas gûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas ekonomiskâs aktivitâtes. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt sûdzçjuðies par savu produktu pârdoðanu un to, kâ darîjuma objekts bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ kolekcijas bûtu redzamas, izòemot stacionâras intereses.Jûsu apìçrbu zîmols pastâv ar visprecîzâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tajâ nodarbinâti vairâki tûkstoði cilvçku, jo îpaði, daudzi no interesantâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi ðî kompânija sadarbojas ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti veiksmîgas, ka vçlreiz pirms veikala sâkuma tâs jau rîta sâkumâ ir gatavi rindâ. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî darba produkti daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri patçrçtâju vidû, arî laukos, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par ïoti gandarîjumu, ko viòa ir guvusi, un kas dod produktiem vislabâko kvalitâti.

Hallu Motion

Skatiet savu veikalu: Warszawa