Rupnieciskas daudanas madinas

Smagâ rûpniecîba, kâ arî jaunieðiem ir vajadzîgas maðînas. Maðînas var bût oriìinâlas, tâm ir nepiecieðama tikai viena kopçja puse. Viòiem ir jâbût dokumentam un jâapstiprina Tehniskâs inspekcijas birojam. Ðîs divas prasîbas ir absolûti nepiecieðamas.Ko darît, ja maðînas sertifikâcija nenotika, kad to iegâdâjâmies, modeli maðînas vecuma dçï (tika izveidots gados, kad ðâdu nosacîjumu nebija, vai pârdevçjs mums nesniedza atbilstoðu sertifikâtu?

https://ffingers.eu/lv/

Ja mums nav sertifikâta, mçs to varam nodot maðînai. Pçdçjâ projektâ ir jâatrod uzòçmums, kas ir pilnvarots izsniegt sertifikâtu. Pirms maðînas sertifikâcijas tiek veikta padziïinâta diagrammu analîze. Ir tâdi paði elektriskie, strukturâlie, pneimatiskie un hidrauliskie taustiòi, kas jâiegûst ar pavaddokumentiem. Ja mums nav ðâdas dokumentâcijas, bûtu jâpieòem sertificçts uzòçmums, kas atjaunos shçmas (tikai viens, projektu rekonstrukcija bûs briesmîgi dârga, un, ja mçs kâdreiz iegâdâsim maðînu bez shçmas, tad padomâsim par to divreiz. Pçc dokumentâcijas analîzes, ja nav ðíçrðïu, tiek veikta sertifikâcija.Lîdz ar to maðînu sertifikâcija ir tikai pirmais lçciens no attâluma, lai iegûtu simts procentus no droðas maðînas. Pçc sertifikâcijas viòð ierosina inspekcijai uzaicinât Tehniskâs inspekcijas biroju. Ja Tehniskâs uzraudzîbas birojs atïauj, mçs varam ïaut darbiniekiem strâdât pie maðînas. Un, ja mçs vçlamies garantçt, ka poïu maðîna ir tik droða, iesaku veikt minimâlo vai bûtisko prasîbu revîziju.Maðînu sertifikâcija un pamatprasîbu revîzija un pamatprasîbu revîzija bieþi vien ir tâds pats darbîbas lîmenis paðâ uzòçmumâ. Veicot minimâlo prasîbu vai pamatprasîbu revîziju, tiek izveidotas lîdzîgas kontroles, kâ sertificçjot. Pârbauda visus raþotâja plânus un dokumentâciju, kâ arî pârbauda darba vietas instrukcijas un risinâjumus, kas garantç droðîbu. Daudzi uzòçmumi darbojas tâdâ veidâ, ka, ja viòi pamana daþus trûkumus vai trûkumus, viòi paði ierosinâs izmaiòas un izmaiòas, beidzot veselîbas un droðîbas uzlabojumus.