Rupnieciskais putekisuccjs

Rûpniecîbu un rûpnîcas, kas raþo jaunus produktus plaðâ mçrogâ, regulç paði savi likumi un prasa pilnîgi atðíirîgas pieejas nekâ tâs, ko tâs izmantoja zemâ mçrogâ, uz modeïa savâ tieðajâ dzîvoklî. Raþoðanas zâlçs pastâv izplatîta parâdîba, kas pierâda daþâdu ðíidrumu vai eïïu izplatîðanos tieði uz grîdas vai ðíçrðïiem.

Ïoti neefektîva izeja bûtu izsaukt tîrîðanas apkalpi, lai berzçtu patiesi plaðos un prasîgos atkritumus no sienas ar drçbçm un sûkïiem. Ðâdâm ârkârtas situâcijâm tiek izmantoti îpaði rûpnieciskie putekïu sûcçji attçlu un ðíidrumu apstrâdei. Âtri, efektîvi, neatstâjot nekâdas pçdas, kâ arî tieði uz îpaðu konteineru, kas ir tukðs.

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt izmantoti vienlaicîgi, lai sagatavotu cita veida atkritumus no zemes, lai iegûtu dziïu jaudu. Tie tiek nosûtîti tîrît lielâkâs plastmasas, koka vai metâla atkritumu daïas, tas ir, kaut ko ir grûti savâkt ar suku un liekðíeri, un parastajam putekïsûcçjam vienkârði nav pielietots. Centrâlie putekïsûcçji nodroðina ilgâku saturu, lielâku iesûkðanas jaudu, pilnîgi atðíirîgus konteinerus sareþìîtu atkritumu uzglabâðanai. Ðie putekïsûcçji, pirmkârt, var iztukðot lielâku skalu, tîrot lielâko laukumu vienu reizi. Tâdâ gadîjumâ tîrîðanas personâlam ir spçcîgs mehânisms, kuram ir arî daudz darba vietu bez ârkârtas situâcijâm.

Rûpnieciskie putekïu sûcçji galvenokârt ir paredzçti konkrçtam atkritumu veidam, bet tie neòem mazliet, lai mazgâtu, piemçram, paklâju darbinieka çdamistabâ. Tos izmantos tikai raþoðanas zâlçs, kur raþoðanas procesâ daudz citu veidu atkritumu nonâk uz zemes, vai veikalos, kur nelaimes gadîjuma beigâs daudzas izejvielas ir pazuduðas. Par laimi, ðobrîd nozare ir visâs automatizçtajâs un atlasîtajâs, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un lai lapu varçtu veidot augstas veiktspçjas maðînas, piemçram, rûpnieciskie putekïsûcçji.