Rciinu piesutidanas programma vairakiem uzocmumiem

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, ka tiek izmantotas programmas, kas palîdz vadît citu uzòçmumu? Neatkarîgi no tâ, kâdâ adresç viòi vienkârði sakârto kaut ko - summçjot vai pat sadalot fâzçs, kas vçrstas uz iepriekð sauktâm adresçm vai virtuâlâm plauktiem. Neatkarîgi no tâ, vai esat liels uzòçmums, vidçja lieluma uzòçmums, jûs esat mâjâs vai vienkârði parasts vidusmçra cilvçks. Uzklâðanas vai uzglabâðanas programmas noved Ciý daudzos dzîves lîmeòos, reâlajâs situâcijâs ievçrojami tiek novietoti uz zemes.

Kuriem paðreizçjiem periodiem nav viedtâlruòu vai planðetdatoru? Kas nepârraida foto galerijas, filmas, neuzglabâ failus, kas saistâs ar internetu, vai arî tos pârraida plaði pieejamos "mâkoòos"? Jûs noteikti izskatîsies tâpat. Jums ir telefons un jûs to lietojat, nezinaties par svarîgiem jautâjumiem, kurus jûs aizòemat. Protams, jûs izmantojat galerijas vai vadîtâjus, kas cilvçka prâtâ pamet cilvçkus - smadzenes ir tik viegli konsultçjamas un, protams, ir svarîgi, piemçram, uzglabâðanas programmas. Palîdziet mûsu galvai, neïaujiet tai ienâkt privâtos putos, izturieties pret haosu un atveriet to labâk, lai tas darbotos. Viòð neizvçlçjâs? Protams - visi gribçtos. Tâpçc es gribçtu piedâvât mûsu uzglabâðanas programmu. Uzglabât to, ko jûs iegûsiet personai, ko jums kâdreiz vajadzçs atbrîvoties, ko vçlaties uzglabât. Kâ jau tika minçts iepriekð, jûs izlemjat, kâda ir vçrtîba un kas nav, un vçrtîgâm lietâm (jâ, bez tâ jûs nevarçsit apiet, tiktu savâkti un vienkârði maríçti. Pârtraucat satraukumu par kaut ko, ko aizmirstat, pârtraucat pat pieminçt ðâdas situâcijas, ko mçs piedâvâjam, ðíiet, jums ir citas iespçjas, atklâj jaunas iespçjas, parâdâs jauni redzesloki un radîta milzîga vieta, kur radît. Pateicoties faktam, ka jûs izmantosiet programmu, lai saglabâtu savas problçmas, domstarpîbas par ikdienas dzîvi bûs vismaz rakstîtas uz lînijas, kuras mçríis, visticamâk, bûs vismaz daïçji atrisinâta. Tas ir jûsu laiks, un laiks ir vçrts organizçt. Piedâvâjums bieþi vien tiek piegâdâts mazajiem uzòçmçjiem, kuri nevçlas iekïût stagnâcijâ, tâdçï tie ir ïoti svarîgi iesâcçjiem un darbiniekiem, kas ir klienti vietçjâ tirgû. Neïaujiet sevi apmânît. Izvçlies uzticamîbu.