Protokols par darbinieku apmacibu

Avârijas apgaismojums tiek parâdîts vçl nozîmîgâkajos objektos. Tâs parasti ir mâjas, rûpnîcu zâles un neparasta darba vide, kâ arî zinâtne un universitâtes. Paðreizçjie avârijas apgaismojuma posmi tiek popularizçti privâtâs telpâs - vienìimeòu mâjâs un uzturçðanâ.

Avârijas apgaismojuma iekârtas ir pielâgotas tâ, lai pçkðòa elektroapgâdes izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Droðâs lietâs ðâda parâdîba var izraisît katastrofâlas sekas, kas ir lîdzîgas darba biznesam, kur darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tâpçc ir konstatçts, ka nelielâ bûvniecîbâ ir atrasts atbilstoðs ieraksts par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas.Avârijas apgaismojums var reaìçt uz otro principu. Tas ir jâsagatavo ar individuâliem gaismekïiem, kuros ir fiksçts neliels akumulators. Tas tiek uzlâdçts elektroenerìijas tîkla pareizas darbîbas laikâ, bet sprieguma samazinâjuma laikâ tiek automâtiski iekïauta avârijas apgaismojums, uzlâdçjot elektrîbu no akumulatora. Ðim risinâjumam ir nepiecieðams pievienot papildu vadu apgaismojuma mçríim, kas ir fâzes vads ar pastâvîgu baroðanas avotu, neatkarîgi no gaismas slçdþa stâvokïa. Gaismas avots bûtu vçrts bût par LED spuldzi, jo tas patçrç vismazâko elektroenerìiju. LED avârijas lukturis ïauj izmantot parastâs LED lampas, kas ir noderîgas tirdzniecîbâ, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Centrâlais baroðanas avots ir cita veida avârijas apgaismojuma sistçmas darbîba. Citâ telpâ tiek saglabâts akumulators ar lielu saturu, kas rada apgaismojumu darbam jebkurâ mâjâ, pat vairâkas stundas. Vçl ilgâkam apgaismojuma darbîbas laika pagarinâjumam un papildus iespçjai izmantot enerìiju ar jaunâm ierîcçm, ìeneratori ir arî vçrsti.