Programmaturas izstrades ligums

21. gadsimta laikmetâ Polijas uzòçmumi lûdz veidot programmatûru kases aparâtiem. Kvadrâle piedâvâ daudzus piedâvâjumus un kases aparâtus, kas aprîkoti ar speciâlu programmatûru, lai reìistrçtu tirdzniecîbas un pârdoðanas apjomus savienîbâ ar juridiskiem standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Laukumâ ir daudz kases programmu. Piemçram, izmantojiet lietojumprogrammu PLU Manager, kas ir kases programma, kas ïauj skaidri un plaði konfigurçt kases aparâtu. Vienkârðs galddators ir pareizais rîks tâs darbîbai. Personâlais dators (PC. Tomçr liels dators nav instruments, kas nepiecieðams, lai lejupielâdçtu un mainîtu kases iestatîjumus, bet paðreizçjais ir iespçjams, izmantojot paðas kases tastatûru. Ðî programma òem vçrâ plânu, lai atvieglotu darbu jaunâs grâmatas ievieðanas laikâ PLU sarakstâ, kâ arî to izmaiòas laikâ, kad ir lietderîgi mainît kases darba iestatîjumus. PLU vadîtâja programma ir adresçta uzòçmumiem, kuriem ir vienlaicîgi arî vairâki kases aparâti, piemçram, datoru veikalu íçdçm un lieliem, kâ arî konkrçtâm vienîbâm, kas apkalpo vienkârðus klientus, izmantojot vairâkas klientu apkalpoðanas stacijas. Pateicoties izstrâdâjumâ ievietotajam darbam, klients saòem tâdas iespçjas kâ pârdoto priekðmetu izdevumi - produkti, kâ arî palîdzîbas un datu vienîbas, piemçram, uzòçmums, cena, likme un kods. Un, pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot atslçgas, mçs varam rediìçt visas preèu grupas pçc koda - to cenas, pakalpojuma nosaukuma un cenas vai paða produkta cenas. Visbieþâk interesanta programmatûra vienmçr ir iespçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot regulâru galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows darbîbas plânu. Pateicoties ðâdai çrtîbai, klientam ir jâmaina PVN likmes, galvenes, parole, sistçmas parametri, jârçíinâs ar atmaksâjamâ iepakojuma jautâjumu un âtrâs pârdoðanas atslçgâm kasç. Ar depozîtu dienâ projekts ir veids, kâ lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus personâlajâ datorâ, ir tikai to saòemðana un nomeðana ðî datora diskâ, turklât ir jauns datu nesçjs, kur jûs atradîsiet, cita starpâ, pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

Kâ programmatûra fiskâlajâm valûtâm, kas pastâv ârkârtîgi gudri un ir vçrts meklçt internetâ, lai atrastu programmatûru, kas vislabâk atbilst jûsu prasîbâm.