Profesionala it pieredze

Dzçrieni no bieþâk izvçlçtajâm profesijâm ir zvçrinâta skola Krakova ïauj veikt studijas, pateicoties kurâm ir svarîgi kïût par studentu.Zvçrinâts tulks ir sieviete, kas galvenokârt izmanto oficiâlus tulkojumus un pârtrauc tulkoðanu ar rakstiem vai vçstulçm par sveðvalodu transkriptu autentifikâciju. Ðíiet, ka tas darbojas arî privâtpersonâm, kâ arî valsts iestâþu vajadzîbâm: tiesâm, policijai, prokuratûrai utt.

Ïoti svarîga lieta, lai pârietu pie zvçrinâta tulka, nav skaidra. Galvenais iemesls ir kritçriju izpilde attiecîbâ uz Polijas pilsonîbas vai tâs pilsonîbas iegûðanu no Eiropas Savienîbas dalîbvalstîm, sniedzot pierâdîjumus par sodâmîbu, kâ arî apgût poïu valodu. Eksâmens, ko pats veica pirms Polijas eksaminâcijas komisijas tieslietu ministra patronâþas, tiek pielâgots no divâm pusçm, ti, tulkoðanas un tulkoðanas. Viòiem svarîga ir spçja saprast no poïu valodas uz sveðvalodu un otrâdi. Mutiskajâ eksâmenâ kandidâtam ir jârisina secîga tulkoðana un vista tulkojums. Eksâmenam ir tikai pozitîva caurlaide abâs eksâmenu pusçs, un kandidâti tiek iekïauti zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ pçc tam, kad ir iesniegts attiecîgs zvçrests tieslietu ministram par atbildîbu, kas izriet no profesijas, un par apzinîgumu, objektivitâti un godîgumu, kâ arî pienâkumu saglabât valsts noslçpumu.

Zvçrinâtajam tulkotâjam vienlaicîgi jâbût visiem dokumentiem, kurus plânots izmantot oficiâlajos plânos pçdçjos dzimðanas, laulîbas, nâves, skolu apliecîbu, notariâlo aktu, tiesas rîkojumu, pilnvaru, finanðu pârskatu, sertifikâtu, diplomu, lîgumu.