Pirmais sezonas darbs

Daudzi cilvçki no tâlejoðiem faktoriem nolemj aiziet pâri mûsu valsts robeþâm. Tomçr viòiem nav skaidrs, ka viòi nevçlas bût ïoti identificçti ar mûsu valstspiederîbu, vai arî viòiem nav jçgas atgriezties savâ mîtnes zemç. Ir cilvçki, kas, dzîvojot ârzemçs, vçlas iegâdâties nekustamo îpaðumu, kas bûs paredzçts îrei. & Nbsp Cilvçkiem, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, ir iespçja pieteikties hipotçku Polijâ un pçc tam ne tikai nekustamâ îpaðuma tirdzniecîbai izcelsmes reìionâ, bet arî ârpus tâs robeþâm. Tomçr ir skaidrs, ka viòiem ir jâizpilda kaut kas cits, nekâ sievietes, kas ir Polijas iedzîvotâji.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj jums iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem, kas maksâ naudu jûsu bankas kontâ. Kâ jûs zinât, pçdçjais posms ir neparasts, jo citi uzòçmumi veic pârskaitîjumus tikai uz personîgajiem kontiem, kas atvçrti vietçjâs bankâs, vai vairâk pârbauþu gadîjumâ. Ðâdos gadîjumos jums jâpieprasa papildu dokumentâcija par regulâriem ienâkumiem. Turklât attiecîbâ uz cilvçkiem, kas strâdâ ârzemçs, daþi fakti tiek uzrâdîti ar augstâkâm prasîbâm attiecîbâ uz paðu ieguldîjumu. Tâdçjâdi darbiniekiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet joprojâm ir Eiropas Savienîbas laukumâ, banka palielinâs Polijas ieguldîjuma vçrtîbu lîdz 20% no îpaðuma cenas (viesiem, kas veic Polijâ, Polijas ieguldîjuma vçrtîba lîdz 2014. gada beigâm ir tikai 5%, bet tiem, kas gûst panâkumus Amerikâ - dabiskâ ieguldîjuma vçrtîba bûs 50%.

Protams, bankâm, visticamâk, bûs nepiecieðams tulkot dokumentus, kas nepiecieðami hipotekâro kredîtu savâkðanai, t.i., dzimðanas apliecîba, dokuments, kas apliecina, ka esat darba tiesâ ar savu darba devçju, laulîbas apliecîba. Hipotçku pieteikuma motivâciju var pieprasît tulkoðanas aìentûrâ, kas specializçjas ekonomisko un profesionâlo tulkojumu jomâ. Biroju piedâvâjumu var atrast tîmekïa vietnçs, kâ arî pçc sazinâðanâs ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjokïa kredîta iegâdei nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.