Piepilditas dokolades rathodana

Motion Free

Ðokolâde ir viena no acîmredzamâkajâm delikatesçm. Virtuvç tas atrod daþâdus izmantoðanas veidus, tas ir redzams daudzâs iespçjâm. Gandrîz visos veikalos ðokolâdes produktus var iegût daþâdos veidos. Piena ðokolâde ir populâra arî tad, kad tâ ir grûti.Ðokolâdes raþoðana ir diezgan sareþìîts process. Pirmais tâs izveides stâvoklis ir kakao pupiòu attîrîðana no miziòa. Tad graudi ir termiski apstrâdâti cilvçki, kuru laikâ tiek òemtas baktçrijas. Nâkamais solis ir pakïaut grauzdçto graudu kodolu tâ sauktajai slîpçðanai vai vienkârði pârrâvumam. Çdiens ir malts, un ðî mehânisma augïos veidojas kakao pasta. Tad fakti tiek pareizi izdalîti atkarîbâ no tâ, kâdu materiâlu vçlaties iegût. Celuloze tiek automâtiski sasmalcinâta automâtiski. Pçc ðo procesu pârvarçðanas tâ ietver brîvu struktûru, ko sauc par vakuumu. Tas ir piemçrots procesiem. Ðokolâdes raþoðanai nepiecieðams izmantot atbilstoðas maðînas. Kakao masas slîpçðanai ieteicams izmantot divas un piæciowalcowe dzirnavas. Svarîgi ðokolâdes ievieðanas posmâ tiek izmantotas konusveida maðînas. Sasmalcinâðanas procesi tiek veikti arî karsti, kâ arî slapji. Karstâ sasmalcinâðanas process ir galvenais solis ðokolâdes raþoðanâ. Pçdçjais îstenoðanas posms tiek veikts traukâ, ko sauc par zîmuïu asinâtâju. Pârstrâdâjot viòa pakalpojumus, kakao tauki tiek sadalîti mazâko izmçru kristâlos. Tâ rezultâtâ ðokolâde iegûst savu garðu un individuâlu spîdumu.