Partikas uzglabadana bez ledusskapja

Droða pârtikas uzglabâðana ir izaicinâjums. Mûsu priekðrocîbu dçï to bieþi vien var viegli sabojât mikrobu darbîbas vai pelçjuma augðanas produkts. Tas nav pçdçjais, kas jânovçrð, un ledusskapis, lai gan tas pagarina tâs lietderîbu, tomçr var izrâdîties nepietiekams, îpaði, ja plânots uzglabât lielâku pârtikas produktu skaitu vismaz daþas dienas.

Kas ir veidot veidlapas, ja mçs vçlamies uzturçt pârtiku relatîvi ilgu laiku (konkrçtais laiks ir atkarîgs no konkrçtâs preces îpaðîbâm? Katrâ no tiem ir jânodroðina, lai tas bûtu tuvu anaerobam stâvoklim, kas novçrð mikroorganismu un pelçjuma veidoðanos. Paðreizçjâ situâcijâ noderîga, lai òemtu vçrâ, ka produkcija ir vakuuma folija. Pateicoties tam, ka tas novçrð skâbekïa pieejamîbu tajâ patçrçtajam patçriòam, tas ievçrojami pagarina tâs patçriòa laiku. Tâs îpaðîbas dod lietotâjam komfortu laikâ, viòam nav pastâvîgi jâuztraucas, ja uzglabâtais çdiens nebûs bojâts, tas bûs ne tikai piemçrots un tikai izmetams.

Arî folija ir vçl viena priekðrocîba - tajâ ievietoto rezultâtu estçtiskais izskats. Tas ïauj jums baudît jauku izskatu. To var izmantot, lai uzglabâtu tâdas preces kâ gaïa un desas, piens un piena materiâli, dârzeòi, augïi vai pat maize. Tas ir neparasti liels produktu klâsts, par ko liecina vakuuma iepakojuma plçves lietojamîba.

Tâpçc, ja tiek pieòemts, ka tiek uzglabâts liels pârtikas saturs, îpaði tâds, kas âtri zaudç glabâðanas laiku, tas noteikti jâizmanto. Tas ïaus uzglabât daþus çdienus, kad tie bûs âtri un vienlaikus tikai pârtikâ.