Partikas nekaitiguma sistcmas

Daudzi cilvçki sev jautâ: kâda ir uzticîbas flîze un ko tas sniedz? Atbildi var atrast nâkamajâ rakstâ.

Vârsta alternatîvaDroðîbas plâksnes apzîmç kâ droðîbas galviòas. Tie ir doti, lai nodroðinâtu daþâdu iekârtu un procesu instrumentu aizsardzîbu pret pârmçrîgu spiediena pieaugumu vai kritumu. Tie ir vienkârði vienkârðâs cenâs, daudz vienkârðâk nekâ vârsti, tâpçc tie ir milzîga alternatîva tiem. Daudzâs sistçmâs ir pieòemts droðîbas vârstu un pârrauðanas disku kombinâcija, kas nodroðina dubultu aizsardzîbu.Ïoti bieþi, kâ aizsardzîbas veids, droðîbas plâksne ir sagatavota tieði zem droðîbas vârsta. Pateicoties tam, jauks vârsts ir aizsargâts pret atmosfçras apstâkïu toksicitâti un pret daþâdiem netîrumiem. Tâ neplâno veikt UDT testus attiecîbâ uz flîzçm. Vârsti ir jâmaksâ ðâda veida testam katru gadu.

Daþâdi veidiDaþâda veida droðîbas plâksnes var sodît daþâdâs ierîcçs. Visbieþâk ir salauztas visvienkârðâkâs plâksnes ar iegriezumiem, kas monçtas daïâ ir pârâk augsta spiediena parâdîðanâs ierîcçs vai maðînâs. Plâtnes var izmantot ierîcçs, kas darbojas ïoti plaðâ spiedienâ. Tad var bût, piemçram, slçgvârstu vârsti, noplûdes sistçmas, pneimatiskâs sistçmas, hidrauliskâs sistçmas utt.

iesniegumsPârraujoðie diski tiek izmantoti pârtikas, farmâcijas un automobiïu rûpniecîbâ, tâpçc, ja pastâv reâls neveiksmes risks, ko izraisa nekontrolçta un papildu spiediena palielinâðanâs ierîcçs, sistçmâs vai maðînâs.