Paragon kartes apmaciba

Mçs bieþi dzirdam par darbiem, kuru mçríis ir informçt cilvçkus, ka viòiem ir jâsaòem kvîts no veikala. Bet parastam maizes çdienam ðî kvîts vai tâ neesamîba nav zemâkâ. Galu galâ viòð samaksâs par iepirkðanos neatkarîgi no tâ, vai viòð saòems kvîti vai nç. Un ðai atðíirîgajai daïai, t.i., pârdevçjam un labi veikala îpaðniekam, tâ ir milzîga atðíirîba. Apstiprinâjuma saòemðana padara klienta pirkumu norçíinu ar Nodokïu biroju.

Pienâkums izsniegt kvîtiUn, ja viòð nesaòem kvîti, viòð ietaupîs naudu, jo viòð nevarçs veikt pirkumu, un visi naudas lîdzekïi, ko lietotâjs iztçrç, sasniegs savu kabatu. Pçdçjâ iespçja nav godîga un skaista. Lîdz ar to ir pienâkums, ka kasç atrodas uzòçmumâ. Kopumâ visi pircçju veiktie pirkumi jâievieto pçdçjâ kasç un klientam ir jâsaòem kvîts. Var gadîties, ka iepirkðanâs bizness tiks kontrolçts no Finanðu biroja bez vienlaicîgas darbîbas, bet laikâ, kad mçs nesniedzam kvîti, vai, vçl ïaunâk, mçs nepçrkam pirkumus uzreiz par summu, par kuru mums bûs lielas problçmas. Apdraud to paðu lielo finansiâlo sodu ne tikai veikala îpaðniekam, bet arî pârdevçjam. Tâpçc jums vajadzçtu bût tâdam, ka, apmeklçjot veikalu, mums ir pienâkums uzlikt kasç, pat ja darba devçjs bija negatîvs un izraisîja citâdi. Pârbaudes gadîjumâ pârdevçjs arî pastâvîgi atbild par negodîgu rîcîbu.

Nodokïu apieðanaPieòemot, ka ðis veikals, jums jâzina, ka jums ir jâizvçlas kases aparâts. Kases aparâts lielveikalâ ir tikpat nepiecieðams kâ produkts, ko mçs nodroðinâsim. Bez viena un bez papildu veikala nevar bût. Jo vairâk reìistrçto ieòçmumu konkrçtajâ veikalâ, jo svarîgâk ir ieòçmumi no veikala, un, vçl vairâk, nodoklis. Tomçr tas, visticamâk, nebûs risinâjums radzçm, kas nav raduðâs. Nodokïus maksâ ikviens, un viss rçíinâs ar Nodokïu biroju. Un tieðâm, nodokïi par ietekmi nav tik skaisti kâ iespçjamais sods par nemaksâðanu par fiskâlo summu. Tas neapðaubâmi ir augsts naudas sodu apmçrs, tad tas nav vçrts riskçt. Par to mçs varam tçrçt daudz vairâk, nekâ maksât nodokïus.

Laba kases aparâta izvçleSvarîgi ir arî tas, ka finanðu kases aparâts ir pietiekams, lai veiktu tuvu veikalu, jo kases aparâtu izvçle ir pilna. Pastâv daþâdi fiskâlie kases aparâti. Mçs izvçlamies pareizo, òemot vçrâ veikala veidu un izturîbu. Ja veikals bûs ïoti mazumtirgotâji, ir nepiecieðami vairâk kases aparâti un lîdz ar to tâlu kases aparâti. Pçc piemçrotas fiskâlâs ierîces atraðanas ir vçrts meklçt daþâdus viedokïus internetâ, ievadot meklçtâjprogrammas paroli "kases veikals".