Nozares filiales polijas galda

Visâs rûpniecîbas nozarçs un nozarçs, kur tehnoloìiskâ procesa rezultâts rada putekïus un oriìinâlu piesâròojumu, jâizmanto çrtas un labas putekïu noòemðanas un apglabâðanas sistçmas.

Raþoðanas vides noplûde, kas radîta materiâla pârstrâdes produktâ, slîpçðanas, zâìçðanas vai urbðanas laikâ, un, izlejot brîvus materiâlus, ietekmç piegâdâtâ produkta stâvokli, darbinieku uzticîbu un veselîbu, kâ arî rentabilitâti un raþoðanas efektivitâti. Neliels putekïu daudzums gaisâ ir paredzçts arî elektroinstrumentu un raþoðanas organizâciju darbam - mazâk putekïu ievçrojami pagarina ierîèu kalpoðanas laiku. Atseviðíi putekïu veidi var bût indîgi cilvçka íermenim, palielinâs putekïu daudzums un var rasties sprâdziena risks, tâpçc efektîva attîrîðanas sistçma ir obligâta darba uzvedîbai.Putekïu nosûkðanas sistçmas uzdevumi ietver putekïu un cieto daïiòu aizòemðanu gaisâ, izplûdes gâzes un rûpnieciskâs gâzes, pçc tam tos transportçjot, filtrçjot un uzglabâjot. Svarîgs sistçmas elements ir vietçjâs izplûdes gâzes, t.i., iekârtas, kas tiek montçtas tuvu no apputeksnçðanas centra. Vietçjâs uzturçðanâs pârtver un iet uz piesâròojumu viòu radîðanas vietâ, tâdâ veidâ novçrðot putekïus no gaisa un apturot tâs paplaðinâðanos interjerâ. Otrâ reize ir putekïu izvadîðana kopâ ar izplûduðo gaisu, attîrîðanas ierîcçm vai to atdalîðana fonâ, kur piesâròojums nerada kaitîgu rîcîbu.Putekïu nosûkðanas sistçmai jâbût çrtai, tâpçc tâ nevar izraisît elektrostatiskos lâdiòus, kas varçtu bût paðaizdegðanâs vai sprâdziena cçlonis, tomçr tai jâbût izgatavotai no izturîgiem un pievilcîgiem produktiem, kas ir izturîgi pret koroziju un nodilumu. Instalâcijai ir jâbût pârâk stingrai, kas nodroðinâs darbîbas efektivitâti, veiktspçju un uzticamîbu.Putekïu savâkðanas sistçma ir pielâgota darba vietas apstâkïiem un vajadzîbâm, tâpçc tâs izskats, raþoðana un uzstâdîðana cenðas panâkt neatkarîgu izvçli un vajadzîbas.Augstas klases putekïu nosûkðanas sistçma nodroðinâs tîru gaisu, komfortu un pârliecîbu par raþoðanas fonu un pozitîvi ietekmçs uzòçmuma attîstîbu.