Nepareizs tulkotajs

Ja mçs nepazîstam ðo valodu perfekti, tad dzîvosim, ka tuvâkajâ dzîvç bûs tâds brîdis, ka mçs kliegsim mûsu radiniekiem "angïu valodas tulkotâjs steidzami gribçja!". Tagad patieðâm notiek, ka angïu tulkotâjs mums ir obligâts, un tam vajadzçtu tikai aplûkot. Ja mçs skatâmies apkârt, tad mçs to atradîsim!

Angïu tulkotâjs - kur to meklçt? - Mçs jautâjam sev, lûdzam savus draugus. Un reakcija ir skaidra un vienkârða - viss, kas Jums jâdara, ir atvçrt interneta meklçtâjprogrammu un vienkârði ievadiet meklçjamo paroli.

Protams, tiks parâdîta daudz lappuðu, ir vçrts pievienot kaut ko, kas sniegs mums konkrçtus rezultâtus, piemçram, "angïu tulkotâjs" (ja meklçjat îsu pilsçtu vai "mutisks angïu tulkotâjs" (ja viòð vçlas, lai mçs runâjam mutiski un ja viòð vçlas mums rakstveidâ rakstâm to tâdâ paðâ veidâ - "rakstîts angïu tulkotâjs" vai atkal "labâkais angïu tulkotâjs" (ja mçs rûpçjamies par lielâko klasi, kursi un pilsçta nav nekas tik svarîgs, jo ir viegli samaksât par labâko angïu tulkotâju. uz savu lapu vai ïaujiet mums nokïût pie viòa!.

Kad mûsdienu ârstçðanâ ir atrodams angïu tulkotâjs, ir vçrts pârbaudît. Komandâ ir vçrts izvçlçties daþus un dot visiem tiem nelielus testçðanas pasûtîjumus, lai redzçtu, kâ viòi pârvaldîs, un pçc tam vienkârði izvçlçties labâko vai lçtâko pçc Jûsu vçlmçm.

Un kas notiks, ja ðâda veida informâcija netiek atklâta? Vai arî tas tiks atrasts, bet tas neatbilst mums pçc testçðanas? Nu, tad ir pienâcis laiks izrâdît "angïu tulkotâjs - meklçðana - otrais mçìinâjums". Un tad tas ir vienkârði vislabâk uzdot savus draugus, meklçt komandas interneta forumos, pârbaudît tâs viedokïus ... Labais angïu valodas tulkotâjs noteikti atradîsies beigâs, tâpçc jûs neradîsiet neko, kas jâuztraucas par ... Bet jums vajadzçtu domât par to, lai to meklçtu iepriekð, jo labs angïu tulkotâjs nav tik izplatîta parâdîba!& Nbsp;