Modes skate angiu valoda

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir noteikuði saistoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat identificçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta pçc iespçjas âtrâk, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanâ tiek izmantoti pilnîgi godîgi un viegli audumi ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Siltâ apìçrbâ dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar spçcîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota pçdçjâ ceremonijai sagatavota skaista kâzu radîðana. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti mazâk jaunâko kolekciju. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdus noderîgus un labus pasâkumus. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt sûdzçjuðies par savu izsoïu rezultâtiem, un tad darîjuma punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija tiks nogâdâta noliktavâs jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu noderîgi apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Polijas apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pirmkârt, daudziem labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Kâdâ posmâ uzòçmums sadarbojas ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka nekas pirms veikala atvçrðanas, tie, kas ir gatavi no rîta, sevi ieòçma garâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti daudzus gadus ir ieinteresçti saòçmçju, kâ arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas apstiprina, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Barjera vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs