Mobilais kases aparats

Katrs uzòçmçjs, kam ir vienkârðs uzòçmums kases aparâts, katru dienu cînâs ar otro problçmu, ko ðîs ierîces var radît. Tâpat kâ visas datortehnika, kases aparâti nav brîvi no lçmumiem, un daþreiz tie sadalâs. Ne visi uzòçmuma îpaðnieki zina, ka visos elementos, kuros reìistrs ir jâiegûst ar kases aparâtu, tam vajadzçtu bût otrai ðâdai ierîcei - ðodien tas ir pirmais.

http://lv.healthymode.eu/kankusta-duo-labs-un-lets-lidzeklis-novajesanu/

Papildu kases aparâta trûkums turpmâkâs preèu pârdoðanas vai palîdzîbas sniegðanas gadîjumâ var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas saraksts tiek bojâts, kad galvenâ ierîce sabojâjas. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Ðajâ vçstulç ir ne tikai visas ierîces remontdarbi, bet ir arî padomi par kases aparâta fiskalizçðanu vai domu apmaiòu. Pakalpojuma mâkslâ ir jâievada arî unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîrusi kasierim, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek apstrâdâts kases aparâts. Visi ðie padomi ir nepiecieðami nodokïu inspekciju gadîjumâ. Visi kases atmiòâ esoðie dzelzceïi un tâs remonts atbilst speciâlistu dienesta uzdevumiem, ar kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, ir jâparaksta lîgums. Kas ir svarîgi - jums jâinformç nodokïu birojs par katru kases apkalpotâja maiòu. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtraukti, tâpçc veiksmîgi aizpildot kases atmiòu, ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par svaigu, vienlaikus lasot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var bût - tâpat kâ tâs remonts, darîts tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât tas ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu birojâ un jauns uzòçmçjam. Tas prasa, lai tas pats protokols tiktu uzglabâts kopâ ar papildu dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ defekts var izraisît biroja sodu.