Metalapstrade biauystok

Paðlaik metalurìija ir joma, kas ne tikai nodarbojas ar plastmasas veidoðanas procesiem un lietuvçm, bet tajâ paðâ laikâ ir pçtîjums par makro klasçm. Ðis projekts parasti veido eksperimentus ar metalogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai nesen daþâdi mikroskopi tika izmantoti metalurìijâ. Paðreizçjos posmos tie ir nepiecieðami grâmatas ar tehniskiem pasâkumiem laikâ. Ðobrîd ðajâ jomâ populârâkie ir metallogrâfiskie mikroskopi, kas, cita starpâ, ir veltîti metâla smudþu meklçjumiem vai to sasniegumiem. Tâ ir attçlveidoðanas tehnoloìija, kas notiek uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas ïauj novçrot struktûras atomu stâvokli un gaismas mikroskopus, kam raksturîgs mazâks palielinâjums. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðîs ierîces, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam noteikt citu dokumenta mikrokrâsa metodi vai to izcelsmi. Ir iespçjams aprçíinât arî fâzes ieguldîjumu un atseviðíu fâþu precîzu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam arî novçrtçt ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus citus svarîgus metalurìijas faktorus. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj veikt konkrçtu materiâla struktûras novçroðanu, lai ilgtermiòâ varçtu novçrst daudzas nevçlamas kïûmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo pateicoties tam mçs varam viegli noteikt materiâla defektus. Tomçr, lai ðis aprîkojums bûtu delikâts. No pçdçjâ pçtîjuma sâkuma to drîkst veikt tikai kvalificçtas personas.