Medicover colposcopy

Raþoðanas iekârtu un noliktavu spçkos ir sprâdziena risks. Ðâds risks rodas tad, ja ðíidrumi vai cietas vielas, kas rada sprâdzienbîstamas gâzes, nonâk preparâtâ vai ir sprâdzienbîstamas, ja tâs ir nepareizi sajauktas.

Sprâdzienbîstama atmosfçra parasti rodas, ja iekðçjâ temperatûra ir pârâk augsta vai ja ir tâ sauktâ elektriskâ loka. Daþreiz, un sprâdziena risks rodas, ja vietas ierodas, lai radîtu dzirksteli.

Speciâlâs rûpnîcas un rûpnieciskie veikali parasti ir labi aizsargâti pret sprâdzieniem, un daþreiz trûkst domas par, piemçram, degvielas uzpildes stacijâm, kurâs sprâdziena risku bieþi izraisa cilvçki, kuri ir tur - neapmâcîtas, nejauðas, pilinâmas cigaretes apgabalâ, kur pastâv eksplozijas risks.Îpaða sprâdzienbîstamîba jâpaplaðina ne tikai uz degvielas uzpildes stacijâm, bet vairâk lidostâs, notekûdeòu attîrîðanas iekârtâs, papildus foniem, kur atrodas graudu dzirnavas. Sprâdzienbîstamîba pastâv gan kuìu bûvçtavâs, gan ne visi no mums.

Minçtâs vietas ir iekïautas likumâ, kas paredz îpaðas sprâdziena aizsardzîbas paplaðinâðanu. Lai likumîgi darbotos, ðâdu dzîvokïu îpaðniekiem un vadîtâjiem ir jâuzrâda sertifikâti, piemçram, EK tipa pârbaudes sertifikâti un daudzi jauni.

Lielâko daïu sprâdzienbîstamîbas noteikumu publicç Eiropas Savienîba, tâpçc noteikumi dabiski tiek îstenoti Polijas labâ no brîþa, kad mçs piederam Kopienai.Katram eksplozijas riskam pakïautâ auga îpaðniekam ir precîzi jâpierâda vietas îpatnîbas ziòojumâ, kâ arî jâparâda iespçjamie scenâriji situâcijâs, kad viòð var nonâkt sprâdzienâ.