Mcbeiu pardodana

Noteikumi, kas aizòem visas ierîces, kas tiek izmantotas peïòâ zonâs, kas ir potenciâli sprâdzienbîstamas, gan elektriskas, gan mehâniskas, bet modernâs aizsardzîbas sistçmâs. Ir divas ierîèu grupas: viena kalnrûpniecîbai un otrâ - virsmas rûpniecîbai.

Raþotâji, kas izmanto dizainu un aizsargâ CE un Ex maríçjumu, ir tâdâ laikâ, lai pârdotu savu kolekciju jebkâdâ nozîmç ES, bez jebkâdâm citâm papildu prasîbâm attiecîbâ uz bîstamîbu. Direktîva attiecas uz plaðu ierîèu klâstu, kas, iespçjams, ietver ierîces, kas tiek izmantotas noteiktâs urbðanas platformâs, naftas íîmijas darbîbâs, raktuvçs, dzirnavâs un ârkârtas vietâs, kur var rasties draudi.

Ïoti svarîgâ izmçrâ ir pieejami trîs informâcijas nosacîjumi:a iekârtas vçlas atcerçties citu efektivitâtes aizdegðanâs avotu,b ir paredzçti tâ saukto sprâgstvielu satura veidoðanai gaisa maisîjums,c ir labos laika apstâkïos.

Atex gadîjumu izpçtei ir elementi, kas ir piemçroti droðu droðîbas ierîèu izmantoðanai, kas tieði veicina droðu instrumentu izmantoðanu droðîbâ. Ðîs vienîgâs maðînas var bût ârçji sprâdzienbîstamas.

Produkti un pierâdîtie risinâjumi darbojas lîdz minimumam, lai samazinâtu kaitîgo sodu emisiju grupai. Mçs radâm droðus un papildus draudzîgus darba apstâkïus, vienlaikus uzlabojot raþoðanas procesus. Veselîba un droðîba strâdâjoðâ dzîvoklî mums ir vissvarîgâkâ, ja runa ir par centrâlajâm sistçmâm. Funkcionalitâte un optimizâcija ir vissvarîgâkais visa organisma darbîbâ. Grâmatas veidoðana ar zinâmâm ierîcçm nozîmç iespçjamo sprâdzienbîstamîbas samazinâðanu ATEX direktîvâ.

Citas priekðrocîbas ir:tîrâki apstâkïi darba nozîmç, \ tatkritumu savâkðana tieði tajâ vietâ,droða toksisko vielu ieguve, \ tefektîvi novçrst trûkumus, \ tdaudzu operatoru darba piedâvâjums vienlaicîgi;strâdât ar mitriem un sausiem lietojumiem.

Veikto tehnoloìisko procesu rezultâtâ bûs droða toksisku gâzu maisîjumu, miglas un dûmu radîðana. Jâatceras, ka sprâdzienbîstami savienojumi var darboties saistîbâ ar skâbekli. Tâ kâ domas par ðo faktu ir tik raksturîgas.