Matus lidz viduklim

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai uzbrukt dienâm un suka un padarît viòu augðu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir iesaistîta, ka, ja man vajag visu, lai izskatîtos jauki, es varu darît vienu pîti duci reizes, katru reizi liekot matu aksesuârus vai pievienojot matu klipus. Viòam patîk skolas spçles un çdienu gatavoðana. Viòas nesen radîtais skandâla karaliene ir bijusi un uzjautrinoða, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Pçc kontakta, manai mâtei bija viòas mazâs bizîtes ar tiem piestiprinâtiem lokiem. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, ne vienu reizi. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas vadîðanas minûtes arî tâs raksta. Viòa izskatîjâs jauka kâ vienîgâ karaliene. Bet, kad viòa paliek pie princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Ne uz pçdçjo, ka mâcîðanâs sâkumâ ir bijusi vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja koncepciju, savukârt savâ runâ gandrîz nekas lîdzîgs "nieeee, man tas nepatîk, tajâ, ko es negribu karalienei atgâdinât, kâda ir viòas augstâkâ kalpone". Pieprasîtas kokas gadîjumâ viòa pieprasîja jaunu frizûru, mîkstus matus. Tâ kâ mçs, protams, radîjâm agrâk, mums tagad ir izziòa par matu piesaisti, tâpçc ðoreiz tâ ïoti âtri gâja. Viòas mâte, no vienas puses, no nâkamâs un pçc daþâm minûtçm tika izveidota.

Ðeit mçs varam atrast matadatas