Matus ar spradzcm mala

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varçsiet viòai strâdât dienas laikâ, kâ arî suka viòas. Viòa ir tik iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatâs jauki, viòa var veikt vienu pîti duci reizes, liekot tiem matu aksesuârus, vai tos saspieþ. Es patieðâm alku skolu izrâdes un pievçrðos tâm. Viòas nesen radîtais, Princess Joker, ir arî patîkams, un es gribçtu, lai bûtu ideâls frizûra un apìçrbs. Pasûtîjumu skaita secîbâ viòas mamma sajauca viòas mazâs bizîtes ar datiem, kas nav lentçs. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un ne vairâk. Es izskatîðos sîkâk cirtos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kad tâs modelç. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba princese. Tikai tad, kad viesi ar aristokrâtiem, viòu prâts diezgan âtri mainîjâs. Tas neietekmç pçdçjo, ka no projekta uzsâkðanas aizòçma gandrîz divas stundas. Negaidîti .... tâ pilnîbâ mainîja redzçjumu, un tâ stils bija pâris "nieeee, es, protams, nevçlos, kurâ es neatceros aristokrâtus, kas ir ïoti labvçlîgi". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piesitot matus vaïçju koku. Par laimi, protams, kâ jau agrâk es rakstîju, ðobrîd mçs esam pieredzçjuði matu sasprâdzçðanâ, tad pçdçjais arî gâja diezgan âtri. Viòas mâte, no vienas puses, bija no otras puses un divdesmit brîþos.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas