Mati un kokas kola

Ðodien, kad Eiropas sienas ir atvçrtas un ceïojums uz Savienotajâm valstîm nav jâatrodas tikai sapòu klasç, ir nepiecieðama sveðvalodu apguve. Bçrniem bçrnudârzâ jau ir mâcîbas angïu vai spâòu valodâ, un sâkumskolâ angïu valoda ir normâla vairâkas reizes nedçïâ. Visi ðie pusaudþi faktiski zina, kâ sazinâties pçdçjâ stilâ. Diemþçl ne katrs liels bija paveicies novçrtçt angïu valodu no mazâkajiem gadiem.Daudzi profesionâli aktîvi cilvçki domâ, ka angïu valodas apguve palîdzçtu viòiem sasniegt paaugstinâjumu, vai arî varçs sasniegt zemu atvaïinâjumu ar zemâm likmçm. Bet ne laiks iegâdâties valodu kursu. Lai zinâtne bûtu jçgpilna, bûtu jâapmeklç nodarbîbas vismaz divas reizes nedçïâ, tomçr valodu zinâtòu stundu skaits ir diezgan stingrs, tomçr cilvçks, kas virzâs uz mainîgo organismu, nevar atïauties zinâðanas ðajâ reþîmâ. Vai arî ðâdâ gadîjumâ strâdâjoðajai personai jâatsakâs no sapòiem par savu iecienîtâko gleznu un seriâlu skatîðanu oriìinâlâ? Protams, ne.Interesants projekts ir angïu valodas apguve telpâs. Kad to òemt? Lai apgûtu pamatus, ir vçrts iepazît pasniedzçja palîdzîbu (tie, kas bieþi piedâvâ pieeju studentam, sanâksmju stundas var pielâgot jûsu ceïam vai lûgt aizsargât ìimenes locekli, kurð zina vismaz valodas pamatus. Pçc neilga laika jûs varat âtri tikt galâ ar sevi. Protams, lai sveðvalodu apgûtu, ir ïoti daudz apòçmîbas un organizâcijas. Ir vçrts saòemt stundu stundas laikâ vismaz trîs-èetras reizes nedçïâ. Ko mâcîties? Internetâ ir daudz bezmaksas materiâlu, bet daþi dod priekðroku mâcîties atbilstoði tçmâm - par ðîm lomâm programmas uzdevums ir iegâdâties mâcîbu grâmatu un paplaðinât vârdu krâjumu, izmantojot citus avotus.Angïu valodas mâcîðanâs ir ideâla programma, îpaði sistemâtiskâm dâmâm. Ðâda sistçma ietaupa naudu (ko mçs neliekam uz ceïa, un mâcîðanâs var notikt jebkurâ izvçlçtajâ laikâ - vismaz nakts centrâ.

avots: