Led apgaismojums kas tas ir

OptiMaskProOptiMaskPro - Atvadieties no problçmâm ar redzes asumu un acu deformâciju!

LED avârijas apgaismojumam komunâlo pakalpojumu mâjâs, kas tiek uzskatîta par daïu no ugunsdroðîbas sistçmas, jâatbilst vairâkâm prasîbâm, kuru saturs arî ir ietverts noteikumos, kad arî standarti, kas saistîti ar ugunsdroðîbu un apgaismojumu. Ðie noteikumi nosaka ierîèu un aprîkojuma specifiskos parametrus, un viòi runâ par evakuâcijas zîmju izvietoðanu, kas jânosaka pareizi izpildîtâ avârijas apgaismojuma iekârtâ, taèu pat inþenieri kïûdas paðreizçjâ jautâjumâ, kâ arî viena no atkârtotâkajâm kïûdâm, izstrâdâjot apgaismojuma sistçmu. Avârijas LED var nomainît:

nav veikti aprçíini par paredzamo avârijas apgaismojuma intensitâti evakuâcijas marðrutâ, \ tlieku pârdomu koeficientu izmantoðanu aprçíiniem uz sienâm, grîdâm vai griestiem, \ tnav òemta vçrâ gaismekïu efektivitâte bateriju praksç, jo îpaði gaismekïu efektivitâte ar invertoriem, \ taiz vienîgâs avârijas izejas un îpaðâs telpâs, kâ arî ar labas intensitâtes ugunsdzçsîbas un medicînas iekârtâm nav uzstâdîts neviens avârijas apgaismojums, \ tapgaismes ierîèu novietoðana ar evakuâcijas zîmçm fonâ, kas ir neredzams vai aizklâts ar konkrçta objekta reklâmâm vai strukturâliem elementiem,izvçloties ierîces, kas neatbilst vajadzîgajâm patiesîbâm vai nespçj veidoties, lai darbotos îpaðos apstâkïos (piemçram, tâs, kurâs nav redzami akumulatoru uzlâdes vai izlâdes parametri, un gaismekïu izmantoðana ar invertoriem temperatûrâ, kas zemâka par pieciem grâdiem pçc Celsija,nav izpildîta prasîba, ka elektroenerìijas padeves pârtraukums apakðizplatîtâjâ aktivizçs avârijas apgaismojumu ðâdâ sistçmâ, ka tas neizraisa akumulatora pilnîgu izlâdi;neizmanto dinamisku avârijas LED apgaismojumu fonâ, kur evakuâcija var ðíist sareþìîtâka,nav òemts vçrâ konkrçta objekta izmantoðana un evakuâcijas nosacîjumi plânotajai avârijas apgaismojuma koncepcijai (piemçram, daudzlîmeòu slimnîcas evakuâcija bûs pilnîgi lçnâka nekâ lielveikala lîmeòa viena lîmeòa objekta evakuâcija.

Nespçja precizçt avârijas apgaismojuma sistçmas dizainu un pielâgoðanu piemçrojamiem noteikumiem, kuriem ir noþçlojama ietekme ne tikai projekta darbuzòçmçjam, bet galvenokârt potenciâlajiem upuriem, kas guvuði panâkumus reâlâ apdraudçjuma gadîjumâ. Galu galâ, ârkârtas LED apgaismojums no labâs puses atvieglo evakuâciju, tâpçc mçs nedrîkstam nenovçrtçt nianses, jo tâs var ietekmçt glâbðanas operâcijas efektivitâti. Speciâlâ evakuâcijas ceïa sistçma un dinamiskâ evakuâcijas apgaismojuma sistçma ïauj elastîgi pielâgot evakuâcijas apstâkïus esoðajai ugunsgrçka situâcijai evakuâcijas ielâ (piemçram, evakuâcijas ceïa dûmi vai ugunsgrçks kâpòu telpâ. Pateicoties iepriekð minçtajiem risinâjumiem, ir iespçjams pielâgot evakuâcijas un avârijas apgaismojuma apstâkïus konkrçtas iekârtas izmantoðanas veidam.