Koksnes putekiu spradzienbistamiba

Ierîcçm, kas paredzçtas darbîbai sprâdzienbîstamâ vidç, jâatbilst augstâkajâm droðîbas vçrtîbâm. Eiropas Savienîbas ATEX direktîva (no Atmosphères Explosibles - nosaka pamatprasîbas, kas visiem produktiem ir jâveic, lai tâs varçtu izmantot sprâdzienbîstamâ vidç.

Ir daudz standartu, kas saistîti ar paðreizçjo padomi, kas piemçro îpaðas prasîbas vienam produktam. No otras puses, nosacîjumus, uz kuriem neattiecas ne direktîva, ne standarti, var reglamentçt daþâs dalîbvalstîs spçkâ esoðie iekðçjie noteikumi. Ðie noteikumi nevar un tai nevajadzçtu bût pretrunâ ar direktîvu, kâ arî nevar palielinât tâs cerîbas. Tâ kâ ATEX direktîvai 94/9 / EC ir nepiecieðama CE zîme. "ATEX" produkts, kas tika apzîmçts ar Ex simbolu, bija iepriekð maríçts ar CE zîmi un jâzina procedûra, kâ novçrtçt sadarbîbu ar izvçlçto izziòotâ uzòçmuma daïu.20. gadsimta sâkumâ, kad ogïraktuvçm netika pieðíirta liela nozîme atbilstoðu maðînu eïïu izmantoðanâ, tad notika daudz ugunsgrçku un sprâdzienu, ko izraisîja degoðas eïïas un metâna dalîðana. Tâ kâ lieta ir izgudrojumu mâte, pçc daudziem nelaimes gadîjumiem tas pats tika izmantots daþâdos naftas darbiniekos, ûdens eïïâs, kas nepalielinâja metâna eksplozijas ietekmi. Nâkamajâ raktuvju attîstîbas aspektâ tika izmantotas ventilâcijas ierîces, trauksmes un metâna filtri. Izvçlçtais derîgais modelis ir viens no vairâkiem apstiprinâjumiem, ka lielu standartu ievçroðana saistîbâ ar izstrâdâjumiem sprâdzienbîstamîbas jomâ ir katra îpaðnieka un darbinieka sâkotnçjâ atbildîba. Ðî pienâkuma trûkums rada gan cilvçku zaudçjumu, gan materiâlos zaudçjumus.ATEKS, kâ to lieto, nav Eiropas Savienîbas izgudrojums, bet gan tâdu pârmaiòu vektors, kas izbeidz apdraudçjumu novçrðanu no to parâdîðanâs. Saskaòâ ar vispârpieòemtiem droðîbas principiem ir bûtisks bûtîbas saglabâðanas princips. Lai gan nelaimes gadîjumi notiek reti, vienmçr svarîgâkie iemesli vienmçr ir gatavîba âtri pabeigt darbu, neievçrojot noteikumus utt.Virzîba uz ATEX gribu un tâs pakârtotajâm vçrtîbâm ir svarîga prasîba raþoðanas un kalnrûpniecîbas nozarçm un pakalpojumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas jomu (ðajâ degvielas sadalîjumâ utt. Atcerieties! Ne tikai mçìiniet izmantot materiâlus ar labu daudzumu, bet pârdomâjiet savas defekta sekas!