Kdaj prvie h ginekologs

Kolposkops ir bûtiska ierîce ginekologa grâmatâ, un pirms tâ iegâdes ir jâveic profesionâla iepazîðanâs. Izveidojot ðî þanra optisko ierîèu izvçli, pievçrsiet uzmanîbu faktoru posmam, no kura izmaksas nav visnozîmîgâkais faktors. pantogrâfa nestabilitâte un programmatûras trûkums, lai precîzi novçrtçtu savâkto vizuâlo materiâlu.

Attçla kvalitâtei jâbût svarîgam kritçrijam, jo, pçrkot kolposkopu, protams, optiskâs sistçmas parametriem ir vissvarîgâkâ nozîme. Ir vçrts interesçties par objektîva darba vietu no zinâmâ kolposkopa veida un apskatît, vai optiskajai sistçmai ir vairâki tâlummaiòas reþîmi, un vçl joprojâm ir tas, cik plaðs ir fokusçðanas diapazons, t.i., attçla fokusçðana. Kolposkopa precizitâte ir augstâka par praktisku aspektu, tâpçc pantogrâfa rokai ir jânodroðina brîvs, bet arî precîzs solis jebkurâ laukâ. Pareiza sabalansçta pantogrâfa svira un atbilstoðas pneimatiskâs piedziòas klases izmantoðana ir citas svarîgas atbilstoðas iekârtas iezîmes.

Kas attiecas uz kolposkopu lampu, ideâlâs spuldzes ir kïuvuðas anahroniskas, bet milzîgâ gaismas spçja un tâs regulçðanas piedâvâjums joprojâm ir svarîgs. Mûsdienu LED tehnoloìiju diodes ir zemâkas enerìijas prasîbas, kas pagarina lampas kalpoðanas laiku un novçrð testa lauka sasilðanas risku. Pçdçjais bûtisks aspekts kolposkopa iegâdç ir produkta ergonomika, jo ginekologa profesijas specifikas dçï visas attiecîgâs optiskâs ierîces funkcijas ir jâvada vienâ rokâ.