Kases serviss zamoua

Kases aparâtu pakalpojums ir nepiecieðams ne tikai iekârtu bojâjumu laikâ, bet arî obligâtâs kases pârbaudes laikâ, un vçl, kad mçs sâkam un aizveram biznesu. Saskaòâ ar likumu vienîgâ persona, kas kases aparâta neveiksmes gadîjumâ var bût ieinteresçta to labot, ir pakalpojumu uzòçmuma darbinieks, kas pârbauda sevi ar atbilstoðâm atïaujâm. Ïoti bieþi tiesîbu iegûðana notiek ðâdi:

atïaujas:- apkalpojoðais uzòçmums vçrðas pie kases pârdevçja ar iespçju izveidot sadarbîbu un ratificçt koncesijas lîgumu, \ t- pçc piekriðanas saòemðanas viòð pâris divus cilvçkus vada sertifikâcijas apmâcîbâ, kuru pabeidz eksâmens. Apmâcîbas laikâ tehniíis iegûst atïauju visai fiskâlajai ierîcei, kas skatâs uz raþotâja kolekciju.- pçc izcila testa servisa tehniíis saòem individuâlu un foto-ID karti un zîmogu, lai uzliktu zîmogu fiskâlajam modulim. Tomçr raþotâjs iepazîstina servisa tehniíi to personu sarakstâ, kurâm ir tiesîbas veikt garantijas un bez garantijas remontu, kâ arî atbilstoðas tehniskâs pârbaudes, kâ arî glabâ informâciju nodokïu pârvaldç.

nieki:Tiesîbas tiek pieðíirtas uz vienu gadu, un to sauc par kases aparâta tipu - izmaksu beigas nedod tehniíim tiesîbas labot visus viena raþotâja fiskâlâs ierîces un tikai atbrîvoties no lçmumiem par izvçlçtiem modeïiem.Servisa tehniíis ir atbildîgs par savu zinâðanu sâkðanu katru dienu, sâkot ar raþotòu darbnîcu, viòð katru gadu raksta raþotâjam, lai atliktu derîguma termiòu.Tirdzniecîbas lîgumâ noteiktâ prasîba ir tâda, ka rezerves daïu noliktavu apkalpojoðâ persona, kâ arî kontroles un mçrîðanas instrumenti un aprîkojums. Un pakalpojumam ir pienâkums piegâdât lietotâjus ar patçriòa precçm, kas nâk no raþotâja.Pilnvarotais servisa tehniíis, kurð struktûrâ neveic kases apkalpoðanu pçdçjam attiecîgajam, nav viegli veikt þurnâlu un viòam ir jâatdod karte raþotâjam. Karavîrs var izmantot kases aparâtus, bet tikai tad, ja viòð ir uzòçmums, kas ir saistîts ar raþotâja izplatîðanas lîgumu.