Kases kalkulators

Ikviens uzòçmçjs, kam mâjâs ir fiskâlâ kase, cînâs ar daþâdâm problçmâm, ko ðie çdieni var radît. Tâpat kâ visas datoriekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no iezîmçm un daþkârt arî sabojâjas. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka kâdâ reizç, kad reìistrs beidzas ar kases aparâta palîdzîbu, tam jâietver daþâdas ðâdas ierîces - protams, ðîs idejas neveiksme.

Papildu kases aparâta trûkums turpmâkâs preèu pârdoðanas vai palîdzîbas sniegðanas gadîjumâ var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas novçrsîs pârdoðanas vçstuli galvenâs ierîces bojâjumu sezonâ. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Dokuments ietver ne tikai ierîces remontu, bet arî informâciju par kases aparâta fiskalizâciju vai domu maiòu. Servisa pozîcijâ ir jâievada unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîrusi kases aparâtam, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie ieteikumi ir nepiecieðami, lai gûtu panâkumus nodokïu iestâdç. Jebkura ziòa par kases apzinâðanos, kamçr tâ tiek remontçta, atbilst specializçta dienesta darbîbai, ar kuru katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, jâatceras parakstîtais lîgums. Kas ir ïoti svarîgi - jums ir jâinformç nodokïu administrâcija par kâdâm izmaiòâm kases apkalpoðanas tehniíî. Pârdoðana fiskâlajâs summâs ir jâpârnes uz nepârtrauktu reþîmu, un, ja kases atmiòa ir pilna, viedoklis jâapmainâs uz pçdçjo, vienlaikus lasot atmiòu. Iespçjams, ka kases aparâta atmiòas lasîðanai ir jâbût - tâpat kâ tâs remontam, tikai un vienîgi pilnvarotai iestâdei. Turklât ðî darbîba ir jâveic nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No fiskâlâs kases nolasîðanas tiek sagatavots atbilstoðs protokols, kura kopiju nosûta nodokïu iestâdei un pârçjo uzòçmçjam. Viòam ir jâsaglabâ ðis protokols kopâ ar jauniem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa vaina var novest pie tâ, ka birojs uzliek sodu.