Kases ierobethojums

Pienâkums izmantot finanðu seifu ir ïoti populârs, un mûsu ceïvedis noteikti interesç lielu uzòçmçju grupu. Kases aparâta izvçle jâpievçrð uzmanîgi, pievçrðot uzmanîbu kases aparâtu bûtiskajiem parametriem papildus to rakstzîmçm. Diemþçl tas ir paðreizçjais acîmredzamais temats. Kopumâ kases aparâts bûtu jâizvçlas konkrçtam uzòçmçjdarbîbas veidam. Kases aparâts, kuru izvçlçties?

Galvenais labas finanðu iestâdes atlases kritçrijs ir veids, kâ veikt saimniecisku kampaòu, kurai iekârtu iegâde ir obligâta. Mçs varam sadalît fiskâlâs ierîces: kases aparâtos, starp kuriem mçs izveidojam:

vienas sçdvietas kases aparâti - tie noteikti ir ïoti plaða ðobrîd pieejamo kases aparâtu grupa. Ðâdas valûtas visjaunâkajâ formâ, neatkarîgi no to lieluma, mçdz sadarboties ar citâm ierîcçm, starp pretrunîgâm skalâm, svîtrkodu lasîtâju vai datoru. Jûs varat arî iegâdâties regulâru nodokïu kasi, kas nav pastâvîga. Gandrîz daþi cilvçki kases aparâtam pievieno ârçjâs ierîces, lai gan ir ðâda iespçja;

kases aparâti - svarîgâkais ðo kases aparâtu stila elements ir viòu mobilitâte. Tie ir aprîkoti ar akumulatoru, papîra ruïïu stabilizâciju, kas pasargâ pret ruïïiem, pârskaitot kases aparâtu no atraðanâs vietas teritorijâ. Nozîmîgs pârnçsâjamo kases tehniskais aspekts ir tas, ka tie ir ïoti spçcîgi sliktiem vides apstâkïiem, tâpçc daudzâm plaða vai daudz zemâm temperatûrâm un veselîgâkam gaisa mitrumam. Ðâdu kases aparâtu tastatûra vienmçr ir saspiesta ar silikonu vai gumiju, kas nozîmç, ka nav iespçju applûst iekðçjâs sistçmas, kas ir saskaòotas ðâdâ kasç;

kases aparâti - tas pats ir lielâkais naudas kases, kas adresçtas visai mazumtirdzniecîbas vietai. Viòi var sadarboties ar datoru un jauniem biïeðu kasçm. Turklât tie ir saderîgi ar citâm ierîcçm, kas paâtrina patçrçtâju apkalpoðanu, ieskaitot svara un svîtrkodu lasîtâju. Un tie ir vienîgie naudas atvilktnes, kas, pateicoties saviem lielajiem nodalîjumiem, ïauj organizçt naudu un tâdçjâdi atvieglo naudas apstrâdi un ievietoðanu.

datoru kases aparâti - jaunâkie kases aparâti, kas ir datora un nodokïu printera kombinâcija, kas ir dekorçta monitorâ.