Kases aparats arstam

2015. gads ieviesa izmaiòas ârstiem, kas veica ekonomisko kampaòu. No pagâjuðâ gada 1.marta gandrîz visos birojos bija kases aparâti elzab mini e. Ârstiem, kas maksâ ar pacientiem, bija jâreìistrç visi ieòçmumi par ðo rîku. Neskatoties uz medicînisko aprindu protestiem, dzîvoklî tika iekïauts ministra rîkojums par kases aparâtiem.

Viòi sûdzçjâs, ka mâjas vizîtes bûtu neiespçjamas, un pensionârie ârsti atbrîvotos no kampaòas uzvedîbas sâkumâ grûtîbâs ar kases aparâtu apstrâdi. Sûdzîbas izrâdîjâs nepareizas. Kases aparâtu pârdevçji atrodas tuvu gan mazâm, gan mobilâm ierîcçm, kâ arî plaðâm ierîcçm çdinâðanas un mazumtirdzniecîbas vajadzîbâm. Jûs nevarat pieòemt un pieòemt paziòojumu, ka kases aparâts ir delikâts. Piemçrs tagad var bût medicîniskâ palîdzîba. Ârsts, kas sniedz dzîvîbas glâbðanas pakalpojumus, ir pietiekami, ka viòð ieòem ieprogrammçtâs 2 vai 3 pozîcijas kasç. Papildu pienâkums ir izdrukât ikdienas un mçneða pârskatu. Turklât reizi divos gados pilnvarotajam servisa tehniíim jâaizpilda kases aparâta pârskatîðana.

Saskaòâ ar finanðu ministra spçkâ esoðajiem tiesîbu aktiem ne tikai ârstu birojiem bija pienâkums ieviest kases aparâtus, bet nâkamajâm profesionâlajâm daïâm, kuras varçja izmantot ðos lîdzekïus kopð pagâjuðâ gada, bez jebkâda iemesla apgrozîjumam, cita starpâ:- juristi,- grâmatveþi,- automaðînu mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Paðreizçjâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Ka 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdod un sniedz pakalpojumus privâtpersonâmneveiciet uzòçmçjdarbîbu. Pçc Finanðu ministrijas domâm, ir oriìinâls veids, kâ cînîties ar fiksçtu vietu tirdzniecîbâ un pakalpojumos.

Jautâjums ir, vai nâkamajos gados jums bûs iespçja izmantot naudu, lai nopirktu kases aparâtu. Paðlaik viòa palielina PLN 700. Ka visa tâ to izmantotu, kas sezonâ uzstâdîja kases aparâtu un pareizi informçja par to nodokïu biroju. Nodokïu birojam ir 30 dienas, lai izskatîtu pieteikumu par 700 PLN atmaksu. Vai bûs iespçjams veikt ðo palîdzîbu turpmâkajos gados, tas izskaidros, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.