Kases aparata maksajuma veids

Kases aparâti ir spçcîgs un neatòemams mûsu pasaules veikalu elements. Mçs tos satiekam visos uzòçmumos, kuriem ir pakalpojumi vietçjiem iedzîvotâjiem un ar tiem nodarbojas. Protams, ðim noteikumam ir daþi nelieli izòçmumi. Ðis postenis ir tâds pats kâ pilns maksâjums tiek veikts bez skaidras naudas. Citiem vârdiem sakot, pârskaitîjums notiek tieðsaistç un nenodroðina fizisko naudu maksâjumu struktûrâ. Un visa pirkuma reìistrâcija jânorâda fiskâlajâ kvîtî.

Lai gan fiskâlie naudas lîdzekïi, protams, var notikt atseviðíi, bieþi vien ir daþas ârçjâs ierîces, kas tirdzniecîbas laikâ izmanto daþâdus marðrutus. Kâda veida iekârtas mçs runâjam?

Finanðu printerisSâkumâ rûpçsimies par nodokïu printeri. Konkrçtâk, tâ nav daïa no grupas, kurai ir papildu piederumi fiskâlajai valûtai. Tas ir diezgan aizvietotâjs, sava veida rezerves maðîna, ko parasti izmanto, ja tas ir ïoti çrti nekâ fiskâlâ kase. Jo bieþâk mçs apmeklçjam daþâdus veikalus, jo vairâk mçs pârliecinâmies, ka tai ir daudz priekðrocîbu, kas nav kases aparâtam. Tomçr jâatzîmç, ka viòa ir prasmîgâka, vairâk no viòas. Proti, to nevar izmantot, ja tas vçl nav pievienots datoram. Fiskâlie printeri ir populâri reâlos iepirkðanâs tîklos un aptiekâs citâs vietâs, kur parâdâs plaðs preèu klâsts. Fiskâlâ printera cena veikalos veidojas no tûkstoðiem zlotu.

Goji cream

Elektriskie svariTagad pievçrsîsimies pçc bûtîbas, t.i., daþu papildu kases aparâtu piederumu aprakstam. No visbieþâk lietotajiem dzçrieniem ikdienâ tiek izmantoti arî elektroniskie svari. Tie tiek paòemti kastçs, kur produkti tiek piegâdâti pçc vçrtîbas, un likme ir tieði atkarîga no svara. Piemçram, jûs varat viegli dot veikalus ar garðvielâm, dârzeòiem vai augïiem. Bieþi vien tie joprojâm tiek iegûti lielveikalos, lai gan arvien bieþâk mçs sastopamies ar îpaðu tendenci ðâdâs vietâs. Proti, lietotâjs ir pat vairâk ticams, ka nosver mûsu produkciju paði un pieðíirs to summai ar jau noteikto cenu. Tomçr ðajâ formâ elektroniskâs svari nav kases aparâta izvçle.

Kodu lasîtâjsPârbaudît cenu ir vçl viens noderîgs instruments. Tas ïauj klientam iepazîties ar izvçlçtâ produkta cenu, bez nepiecieðamîbas atkârtot ar viòu svarîgâ kasç. Tas palielina iepirkðanâs çrtîbas un uzlabo komunikâciju ar klientu.