Juridisko un moralo normu

Pastâv brîdis, kad kases aparâti ir prasîti tiesîbu normâs. Tâdçjâdi ir elektroniskas ierîces, kas nodroðina ienâkumu uzskaiti un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem trûkst darba devçju, viòi tiek sodîti ar ievçrojamu soda sodu, kas lielâ mçrâ ir viòa ienâkumi. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Nav nekas neparasts, ka paveiktais darbs ir ïoti ierobeþotâ teritorijâ. Uzòçmçjs pârdod savus rezultâtus tîklâ, un veikals tos uzglabâ tik vienîgâ brîvâ telpa, kurâ galds atrodas. Kases aparâti ir vienlîdz vçrtîgi arî tad, ja veikals ir liels komercplatîbas.Tâtad viens pastâv situâcijâ, kad cilvçki strâdâ praksç. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs atsaucas uz reâlo fiskâlo summu un visâm iespçjâm, kas nepiecieðamas tâ plaðai izmantoðanai. Tomçr tirgû bija pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tiem ir zems izmçrs, jaudîgas baterijas un labs serviss. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Tas strâdâ ar viòiem pareizo ceïu, lai dotos uz darbu valstî, un tad, piemçram, kad mums ir jâdodas uz saòçmçju.Finanðu ierîces ir svarîgas arî daþiem, pçrkot, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kases aparâtam, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Galu galâ ðis apstiprinâjums ir labs pierâdîjums par mûsu pirkuma pakalpojumu. Ir vairâk nekâ apstiprinâjums, ka darba devçjs veic tiesvedîbu un maksâ vienotu likmi no sniegtajiem produktiem un palîdzîbas. Kad mçs iegûstam iespçju, ka boutique fiskâlie çdieni tiek atvienoti vai tiek izmantoti neizmantoti, mçs varam par to ziòot birojam, kas veiks atbilstoðus juridiskos pasâkumus pret îpaðnieku. Viòam draud liels naudas sods un pat bieþâk tiesâ.Kases aparâti arî îpaðniekiem izturas pret uzòçmuma finanðu pârbaudçm. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no viesiem zog savu naudu vai vienkârði, vai viòu paðu bizness ir silts.

Skatiet kases aparâtus