Jauna tirgus vakuuma iepakodana

prolesan pure

Vakuuma iesaiòoðanas maðîna, ko bieþi sauc par fasçtâju, ir instruments, kura uzdevums ir sûkât gaisu no folijas iepakojuma produkta iekðpuses (radot vakuumu kameras iekðpusç un veidot cieðu blîvçjumu. Ðâda iepakoðanas sistçma paildzina pârtikas uzglabâðanas laiku bez konservantiem, nodroðina efektîvu íermeòa marinçðanu un pasargâ tos no, piemçram, mûþîgâ sasaluma.

Daþâdu veidu pârtikas produktu dçï ir noderîgi daþâdi iepakotâji. Tâtad visi svara izstrâdâjumi un stingra konsistence (gaïa ir aizvçrti iesaiòoðanas maðînâs ar tradicionâlu vakuuma slçgðanu, maza izmçra un trausli izstrâdâjumi (maize, ogas ir vçrsti uz iesaiòoðanas maðînâm ar tradicionâlu vakuuma slçgðanu. Pârtikas iesaiòoðanas iepakojumos ir arî viena neapðaubâma vçrtîba - çrta lietoðana, un tas ir darba stiprums un nepârtrauktîba. Visizplatîtâkâs iepakoðanas iekârtas ir kameras darbarîki - noderîgas îsos izmçros, kâ arî brîvi stâvoðas ierîces, kas aprîkotas ar pieliekamo telpu vai kamerâm, kas noslçgtas ar hermçtisku vâku. Çrts savienojums ir saistîts ar procesa âtrumu (maisa ievietoðana kamerâ ar preci un atvçrðana ar gaisa iesûkðanas procesa pogu arî iespçju iestatît metinâðanas parametrus. Tos vienmçr lieto lielâs pârtikas raþotnçs. Iepakoðanas maðînu populârâ modeïa otrais gals ir iepakoðanas maðînas bez iepakojuma (sloksnes ar ârçju iesûkðanu. Tad ir minimâlâ izmçra trauki, iepakotâjâ tiek ielikts maisa gals, un produkts paliek ârpus ierîces. Iepakoðanas maðînas ir pielâgotas mâjâs, mazos restorânos vai mazos veikalos, kur vakuuma iepakoðanas vajadzîbas nav lielas. Iepakoðanas maðînas izraisa izcilas nerûsçjoðâ tçrauda kategorijas, elektroniskais vadîbas panelis, vakuuma mçrîtâjs, kas parâda vakuuma stâvokli, katrs bez izòçmuma ir paðeïïojoðs sûknis un blîvçðanas stienis. Saistîbâ ar iepakoðanas maðînas vçrtîbu un modeli, blîvçjuma sloksnes ir jauni izmçri, un lîdz ar izmaiòâm tiek veikta maisiòu izvçle, kurâ pârtikas produkts ir iepakots.