Ivovas ginekoloiija

http://lv.healthymode.eu/formexplode-strauja-muskulu-masas-palielinasanas/Formexplode. Strauja muskuļu masas palielināšanās

Ginekoloìija iet visu ceïu. Ir vairâk un vairâk mûsdienîgu veidu, kâ meklçt cilvçka íermeni. Aizvien mazâk invazîva un arvien precîzâka. Nopietna problçma starp dzimumakta sievietçm ir dzemdes kakla vçzis, kas tâs atklâðanas sâkumposmâ ir pilnîgi ârstçjams.

Un veiksmîgi pamanot traucçjoðos simptomus, kas var rasties no ðâdas slimîbas, nekavçjoties jâpierakstâs pie ârsta, lai izslçgtu slimîbu. Tâ kâ simptomi nav nopietni, var rasties dzemdes risinâjums.

Ðâda pârbaude tiek veikta, izmantojot kolposkopu. Tâpçc nav brînums, kâ mikroskops ar redzes stiklu. Paraugu ievieto maksts ar labo paraugu, lai pârbaudîtu maksts pH. Ðis mikroskops ïauj sasniegt trîsdimensiju efektu un arî padara filmu lîdz pat desmit reizçm palielinâtu, lai ginekologs varçtu labi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jums vajadzçtu sagatavoties pçtîjumam. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, arî vienu nedçïu pirms plânotajâm pârbaudçm vajadzçtu atbrîvot seksuâlos kontaktus no ginekoloìiskajâm pârbaudçm.

Sieviete ar kolposkopu parasti dzîvo papildu ginekoloìiskajâ krçslâ. Ðis tests parasti ir daþas lîdz desmit minûtes. Ja rezultâti ir satraucoði, tad ginekologs var pasûtît sekcijas izòemðanu no dzemdes, tad nepiecieðamîba beigsies ar kâdu fiziskâs aktivitâtes pakâpi, jo bûs svarîgi justies ïoti neçrti diskomfortu. Ergonomiskais parametrs ir svarîgs arî ðî instrumenta faktors, jo tas ir darba rîks.