It specialists strada attalinati

Datorzinâtne ir profesija, kas ðobrîd ir ïoti nozîmîga, piesaista lielu skaitu cilvçku, kuriem patîk pavadît stundu datora priekðâ. Ir zinâms, ka ne visas pçdçjâs rakstzîmes bûs noderîgas ðâda veida lietâm, jo svarîgâkie tirdzniecîbas brîþi ir stingri priekðmeti.

Var teikt, ka elektronisko lietu brîdî mçs bijâm crazy. Ir reti ierasties ârpus datora vai citiem elektroniskiem sîkrîkiem, piemçram, viedtâlruòiem, planðetdatoriem vai viedajiem robotiem. Diemþçl pârâk bieþi bçrni pârâk bieþi aizmirst par pienâkumiem un dzîvo pârâk daudz laika ar iepriekð minçto aprîkojumu, nevis interesçjas par kaut ko, kas attîstâs. Informâcijas tehnoloìija joprojâm uzlabojas dinamiskâ tempâ, un mçs varam sasniegt to uzòçmumu spçku, kurus piedâvâ IT pakalpojumi. Gadîjumi ir datorgrafika, tîkla administrçðana vai optima grâmatvedîbas programma. Ðie pakalpojumi nav pârâk stingri, un parastais datora lietotâjs nezina, kad to darît. Mâjas lapu vai þurnâlu rakstîðana ir ârkârtîgi nopietns uzdevums. Lai sâktu komandu, mums ir jâiepazîstas ar programmçðanas valodu, kas ir saderîga ar sveðvalodas zinâðanâm. Protams, tas bija tikai tas, ka darbinieki priekðroku deva izklaidei, nevis uzlaboðanai, bet tikai tâlâkâ laikâ tas bija citâdâks nekâ tagadnç. Tâpçc nav pârsteidzoði, ka uzòçmumi, kas nodroðina ðo lietu modeli, ir augsti novçrtçti. Dators parasti eksistçja arî perspektîvâs, tâpat kâ internets, vissvarîgâkais ir meklçt svarîgus padomus un filtrçt tos, nevis skatîties funny video, kas plûst internetâ. Tâ kâ, protams, interneta sienâs varam atrast daudz noderîgâku informâciju, mums tikai jâzina, kur meklçt. Pareizais priekðlikums bija ieraudzît, cik lielâ mçrâ tas ir pie datora, jo stils ir ïoti dârgs tuvâ dzîvç.