It sistcma gramatvediba

Turpinot globalizâciju un ar to saistîto visu sabiedrîbas izpausmju internacionalizâciju, ir nepiecieðams pielâgot atseviðíus materiâlus vietçjiem tirgiem, kuros tie veido piegâdâto. Ðo praksi izmanto gandrîz visâs nozarçs, bet jo îpaði rûpniecîbâ un IT segmentâ. Daudzu tehnoloìisko produktu panâkumos minçtais pielâgojums tiek likts uz programmatûras pozîciju.

Tâ ir pçdçjâ darbîbas sistçma, kas plâno pielâgot konkrçtu produktu konkrçtâ tirgus specifikai. Pirmkârt, tâ balstâs uz tâ sauktâs programmatûras vietçjâs versijas sagatavoðanu, tulkojot visas frâzes un arî veidojot atseviðíu dokumentâciju tikai daþâm valstîm. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir jâievieð atseviðías sistçmas: metriskâ un iepazîðanâs, kas bûs saskaòâ ar konkrçtâ tirgus svarîgâkajiem pamatiem.Ðis process, ko bieþi sauc par L10n simbolu, attiecas gan uz atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versijas ievieðanu, lai paplaðinâtu tâs popularitâti ar citu valstu cilvçkiem. Ðîs darbîbas ir ïoti nepiecieðamas, jo îpaði lielâ uzòçmumâ, kas parâdâs jaunos tirgos. Tomçr, lai viòi paliktu pareizajâ un pareizajâ sistçmâ, viòiem ir jâòem vçrâ vairâki faktori, tostarp, bet ne tikai, konkrçtas frâzes, kas tiek izmantotas attiecîgajâ apgabalâ, un pat izvçlçtâs dialekti. Pienâcîgi veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî radîs labvçlîgu tçlu uzòçmumam.