Iimenes paliga darba organizacija

Viòð mçdza staigât mçbeïu tirgotâja vârdâ. Îpaðnieks ir nodarbinâts noliktavâs, arî citos þurnâlos, kas sasniedz citas vietas. Es tikko strâdâju ðâdâ noliktavâ. Objekts bija pârâk zems, lai to uzglabâtu. Nepietiekama telpu attîstîba pieïauta paradoksâlâm situâcijâm, kad ðim unikâlajam cilvçkam bija jâsamazina daudzas minûtes papildus, jo ceïð, kas atrodas starp mçbeïu kaudzçm preèu transportçðanai uz automaðînâm, bija pârâk zems.

Tad es sapratu, ka dienas laikâ mûsdienu vidç daudz laika tika pavadîts neproduktîvi. Vçl viens jautâjums, kas paplaðinâja funkciju, bija maigs apgaismojums, pietiek ar spilgtu sporta lampu uzstâdîðanu, kas atrisinâtu problçmu. Darba òçmçjam, kurð pasûtîjumu pabeidzis pircçjam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jârisina un jâmeklç un bieþi jâizmanto tâlrunis. Kâ iespçjams ðajâ lietâ, îpaðnieks pilnîbâ nepievçrsa uzmanîbu ðâdâm vajadzîbâm, vçlâk apgrûtinot viena pasûtîjuma izpildes termiòu. Es domâju, ka pareizais iestatîjums vai ierîces, prece un visas sastâvdaïas, ko izmanto visu dienu dienas, ir milzîgas. Tas ir ne tikai par ðâda darbinieka efektivitâti, kâda ir izmaksu cçlonis, jo termins ir nauda, bet arî ðâds cilvçks bieþi ir kairinâts, jo viòð varçja darît kaut ko âtrâk, ar mazâku piepûli. Ir daudzi faktori, kas uzlabo prakses kvalitâti kompozîcijâ. Vissvarîgâkais ir nopietns apgaismojums, vislabâk ir luminiscences spuldzes un pareiza preèu izvçle, izvçloties kompozîciju, lai tips nebûtu gulçjis uz kâjâm. Attiecîbâ uz þurnâla veidu mums ir jâpievçrð uzmanîba arî temperatûrai vietâ un mitruma lîmenim. Pçdçjâ veiksmç, kur runâ par mçbelçm, telpa vçlas pastâvçt ïoti sausa, jo mitrums kaitçs íermenim, no kura tiek izgatavota iekârta. Tas ir tikai pamati, bet, kâ redzat, pat bagâtie uzòçmumi var aizmirst par parastiem jautâjumiem.