Ieroeu deglis

Potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç lietoðanai tiek izmantoti atex lukturi. Vispirms tie ir nesalauþami lçcas un joprojâm ir ûdensnecaurlaidîgi un izturîgi apvalki. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

Multilan ActiveMultilan Active Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes kvalitāti

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas ir aprîkots îpaði ar kâdu baltu diodi, vienu jaunu un divâm sarkanâm.Lukturi var bût arî manuâli. Viòi ir droði, un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Veidlapa ir veidota tâ, lai tâ aizsargâtu pret slîpâm virsmâm. Tas ir izturîgs pret putekïiem un ûdeni. Abiem kritieniem ir relatîvi liels augstums. Tâ apgaismojuma laiks ir aptuveni 9 stundas, un visizturîgâkâs ir apgaismotas lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, to var izrunât uz jostas vai jostas cilpas.Daþâdi atex lukturu veidi ir iekðçji droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir izgatavots no polimçra, kas ir izturîgs viskonkurçtspçjîgâkajâm íimikâlijâm. Tam ir divi gaismas avoti, kas atrodas konkrçtâ korpusâ. Ir svarîgi tos izmantot atseviðíi vai pilnîgi.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro smagu un fokusçtu gaismas staru. Divi diodes, kas atrodas uz íermeòa, izstaro ïoti populâru, izkliedçtu gaismu. Íermenis ilgst pat spçcîgâkajiem triecieniem vai kritieniem.Ðim deglim ir divi neatkarîgi slçdþi, bet to izmanto arî luktura funkciju vadîðanai, bet otru - apgaismojuma telpas izvietoðanai.Tajâ ir akumulators un lâdçtâjs, arî ar tîkla un automaðînas kabeïiem.Vçl viens hrd zibspuldzes veids ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tâ ir izvietota nelielâ, spilgtajâ diodç, kas izstaro veselîgu un fokusçtu gaismas staru. Tas rada plaðu spîdumu un ïauj aplûkot objektu ceïâ lîdz 150 m. Tas ir aprîkots ar cita veida rokturiem, pateicoties kuriem to var pieðíirt arî íiverçm, kâ arî ugunsdzçsîbas, glâbðanas vai rûpnieciskâm íiverçm.Vçl viens atex lukturu veids ir tâds, kas paredzçts lietoðanai vietâs, kuras apdraud alkoholu un smalkas ogles.Tad ir vienkârðas zibspuldzes, galvenokârt sarkanas, izgatavotas no plastmasas, kas veic elektrîbas lâdiòus. Tie garantç palîdzîbu pret elektromagnçtiskiem un radio traucçjumiem, kâ arî pret elektrostatisko izlâdi.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir îslaicîga vai nepârtraukta gaisma.