Ierice ziemassvctku eglu iesaioodanai

Pârtikas vakuuma iepakojums ir labâkais stils, lai to pasargâtu no pasliktinâðanâs. Paðreizçjâs metodes izmanto gan raþotâji, gan mâjsaimniecîbas. Jûs varat iepazîties ar vakuuma iepakojuma piederumu, piemçram, vakuuma iepakoðanas maðînâm, kas cieði pievieno produktus plastmasas maisiòâ, t.i., konteinerâ, kas paredzçts ðim nolûkam. Ðîs ierîces aizzîmogojas uz maisa sienâm, vienlaicîgi izòemot gaisu no iepakojuma iekðpuses.

https://multilanac.eu/lv/

Iepakoti pârtikas produkti, piemçram, piena produkti, gaïa, desas, zivis vai gatavie produkti, bieþi vien var tikt uzglabâti ilgâk, vienlaikus saglabâjot atbilstoðu mitrumu, konsistenci, smarþu un papildinâjumu, kâ arî tos aizsargâ pret gaisa, baktçriju iekïûðanu telpâ. vai pelçjuma.Pasâkumu plânoðanas dçï var izðíirt divu veidu iepakoðanas iekârtas: kameru un kameru (sloksnes.Kameras iesaiòoðanas maðîna ir trauks, kurâ maisiòð ir vçrsts ar materiâlu. Tâs patiesais trûkums ir gaisa sûkðanas laika ilguma regulçðana, pateicoties tam, ka tiek iegûta iepakoðanas procesa atkârtojamîba un iespçja regulçt vakuuma lîmeni, kas ir svarîgs, ja iepakojums ir delikâts. Priekðrocîba ir iespçja izmantot raþoðanas procesâ zemu izmaksu PA / PE somas, kas ievçrojami samazina izmaksas. Kameru iesaiòoðanas maðînas, var bût ðâdas funkcijas, piemçram, iepakojuma aizpildîðana ar gâzi. Tirgû ir ievçrojama kameru iesaiòoðanas iekârtu izvçle, kas ïaus pareizi izvçlçties, atkarîbâ no iepakoto produktu lieluma, to veidiem un izmçriem. Tâs galvenokârt ir veltîtas pârtikas pârstrâdei, gastronomijai un tirdzniecîbai.Iepakoðanas maðînâs, kurâs nav maisiòu, maisiòð ar uzstâdîto izstrâdâjumu, satiekas uz ârpuses un apstrâdei, uz blîvçjuma sloksnes, maisa gals pârgâj un nospieþ vâku. Ðim iepakojumam tiek izmantotas tâ saucamâs maisi vai folijas. Knurled, kas, pateicoties presçtajai konstrukcijai, pieïauj gaisa ieplûdi. Iepakoðanas maðînas iegâdâs iepakojuma izstrâdâjumus ar savâdâm formâm, piemçram, ïoti garu desu. Trûkums ir daudz zemâkas iegâdes izmaksas nekâ kameras iepakoðanas maðînas, bet trûkums ir zemâka efektivitâte un plaðâkas ekspluatâcijas izmaksas, izmantojot dârgâkus iepakojumus. Tie ir îpaði veltîti vidçjai gastronomijai un mâjsaimniecîbâm.