Hermctisks gaias iepakojums

Mûsu paðu laikâ tiek izðíiesti lieli çdieni, kas nevajadzçtu notikt. Gaiss ir unikâls, pateicoties pârtikas produktu noteikðanas iniciatîvâm. Tad pârtika zaudç uzturvçrtîbu un garðu. Kâ to novçrst? Tie patieðâm ir paðreizçjâs atslçgas. Daþas iespçjas nav ïoti gudras, piemçram, çðanas par mums atstâto pârtikas spçku. Ko es varu ieteikt?

Sâkumâ man ir hermçtisks pârtikas iepakojums, pateicoties kuram es strâdâju daudz vairâk iepirkðanâs, un man nav jâuztraucas, ka puse tiks izðíiesta. Pârtika ilgst ilgi, kamçr mçs to neizkrâsojam. Ja tas notiek, mçs joprojâm varam izmantot vakuuma konteinerus, kas pçc manâm domâm ir viena no vissvarîgâkajâm lietâm, kas bûtu virtuvç. Ðobrîd es jums parâdîðu daþus piemçrus, kas varçtu jûs pârsteigt. Vai jûs zinât, cik ilgs vakuums neiesaiòots maize? Divas lîdz trîs dienas. Tikmçr maize, kas ir iesaiòota vakuumâ, ilgst 7 lîdz 8 dienas. Mçs varam saskarties ar lielâku atðíirîbu pârtikas produktos, ko mçs paliekam ledusskapî. Liellopu gaïa, kas nav iesaiòota vakuumâ, aizòem trîs lîdz èetras dienas, bet vakuuma iepakojumâ - no trîsdesmit lîdz èetrdesmit dienâm! Tâpçc mçs varam secinât, ka pârtikas vakuuma uzglabâðana ïauj mums saglabât svaigumu un papildus 3-5 reizes ilgâk. Mçs redzam, ka mûsdienu kârtîbâ ir daudz vajadzîbu, kur dzîve ir pârâk liela. Kad runa ir par vakuuma konteineru izvçli, tas faktiski ir milzîgs daudzums. Ïaujiet man sniegt daþus piemçrus: vakuuma tvertnes, vakuuma burkas, vakuuma maisiòi vai vakuuma iepakoðanas maðîna. Tâ kâ tas, iespçjams, pârstâv daudz iespçju. Mçs varam iepakot gandrîz visu. Visi var izvçlçties kaut ko sev, un mûsu iegâdâtie konteineri ilgs ilgu laiku. Ir vçrts pieminçt, ka vakuuma iepakojums neaizstâj ledusskapî esoðo temperatûru. Kas vienmçr ir interesantâks - vakuuma iepakojums ïaus ietaupît daudz naudas. Tâtad, vispirms jums ir tçrçt naudu veselîgai iekârtai, bet atceroties nâkotni, tas kïûst par tâdu paðu ar atriebîbu.