Hcnas dzimumorgani

Maksts biocenoze ir diagnostisks jautâjums, kas ïaus jums novçrtçt maksts tîrîbu, tâs bioloìiju, floru un uztriepes. Biocenoze ir mikroorganismi, kas aizòem sievieðu maksts epitçliju, kas vada sievieðu reproduktîvo orgânu darbîbu. Svarîgâkais ir atbilstoðas biocenozes saglabâðana, un spiedienam uz to ir íirurìiskas procedûras, higiçnas, hormonu lîmeòa neievçroðana, antibiotiku nekontrolçta izmantoðana un seksuâlâs metodes.

Bliss HairBliss Hair Efektīvs veids, kā sasniegt maksimālu matu atjaunošanos

Maksts biocenoze rçíinâs ar tampona òemðanu no cauruma, lai beidzot pârbaudîtu sekrçciju. Pateicoties tam, ir spçcîgi noteikt, kâdi mikroorganismi ir dzimumorgânu iespçjas un neatrod patogçnus vai iekaisumus. Biocenozi var veidot bez medicîniskas nosûtîðanas. Sievietei jâsagatavo ðis standarts, jo îpaði, ja blakus viòas parâdâs iekaisuma simptomi, kam seko nieze un vçdera nieze, izdalîðanâs un urînceïu iekaisums. Ðajâ procedûrâ ir svarîgi veiksmîgi kontrolçt vaginîta gaitu. Jûs nedrîkstat lietot maksts zâles vai lietot antibiotikas jebkurâ stundâ pirms testçðanas. Seksuâlâ dzimumakta lietoðana jâpârtrauc divas dienas pirms plânotâs pârbaudes. Ikmçneða asiòoðana no dzimðanas iespçjâm ir arî iemesls, kâpçc jûs nevarat sâkt biocenozi. Attiecîbâ uz vienu pçtîjumu ginekologs no ginekoloìiskâ krçsla izòem maksts biocenozi. Tievu stiepli vai tamponu izmanto tamponu, vulvas vai urînceïu tamponu. Tests ir nesâpîgs, bet iekaisuma periodos jûs varat bût neçrti. Labi viòð dzîvo ilgi, jo tikai daþas sekundes. Vadu ar vaginâlo sekrçciju apðauba mikroskops, lai noteiktu iespçjamos patoloìiskos mikroorganismus. Tâdâ gadîjumâ nav invazîvas pârbaudes, lai jûs varçtu sagatavoties un atgriezties mâjâs. Pareizais rezultâts, kas visâm sievietçm sagaida, norâda uz baktçrijâm, kas rada skâbes. Ja ir atseviðías baktçrijas un baltâs asins ðûnas, mçs jau esam otrajâ posmâ. No treðâ lîmeòa organizâcijas tas sasniedz nelielu baktçriju floras attîstîbu un ievçrojamu patoloìisko mikroorganismu summu. Ceturtajâ reizç tomçr ir sçnes vai trichomonas.